Nutuk

 

söz


.:: Türk Dil Kurumu - Mustafa Kemal Atatürk - Nutuk ::.

ve Van Valii Sabıkı Haydar Beylerin derhal münhal vilâyata tayin ve istihdamları talep olunur. »

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsiliyesi namına
Mustafa Kemal

Şifre

Sıvas, 3/10/1919

Umum vali ve kolordu kumandanlarile müstakil mutasarrıflıklara

Berveçhiati mealde sadrazama müracaat buyurulması ve neticenin imbası rica olunur:

«Ahalii islâmiyeyi teslih ve yekdiğeri aleyhine mukateleye sevka kıyam eyliyen ve orduyu inhilâl ettirmek ve binnetice vatanı müdafaasız bırakmak için emir verdiklerinden ve ordunun esrarını, şifreleri (almak için tertibatı filiye ittihazı suretile faşeden ve Kanunu Esasî ahkâmınca taarruzdan masun olan muhaberatı hususiyei millete mâni olan nüzzarı sabıkadan Ali Kemal Bey, Süleyman Şefik Paşa, Dahiliye Nazırı Adil Beyin Millet Meclisinin küşadında, Divanı Âliye tevdi edilmek üzere hiçbir tarafa firarlarına meydan verilmemesini ve Telgraf Müdiri Umumisi Refik Halit Beyin ayni esbaptan dolayı derhal tevkifile mahkemei aidesine tevdiini kanunun masuniyet ve kutsiyeti namına talep ederiz.»

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsiliyesi namına
Mustafa Kemal

Bittabi, Harbiye Nezaretine geçen Cemal Paşa, orduya bir tebliği resmî yapacaktı. İşte ona ilk cevap olmak üzere kolordulara şu telgrafın verilmesini tavsiye ettik:

Şifre

3, 20, 12, 15, 13 üçüncü Kolordu Kumandanlıklarına
K. O. 20 Kumandanı Fuat Paşaya (ayrıca)
Konyada Refet Beye (ayrıca)

Harbiye Nazırı Cemal Paşanın ilk tebliğine cevap olmak üzere berveçhiati telgrafın mahrem olarak müşarileyhe keşide ve imbası rica olunur:

«Zatı devletlerinin harekâtı milliyei meşruanın bidayetindenberi büyük bir kanaat ve imanla başında bulunduğunuz malûmumuzdur. Harbiye Nezaretini teşrifleri memnuniyetle karşılanmıştır. Muvaffakiyeti devletlerine bütün ordu ve tekmil Kuvayi Milliye müzahir olacaktır. Mahza temini muvaffakiyetleri maksadile atideki hususatın sürati mümkine ile tatbikini rica ederiz.

a) Cevat Paşa veyahut sabık Birinci Ordu Müfettişi Fevzi Paşayı Erkânıharbiyei Umumiye Riyasetine.

b) Galatalı Miralay Şevket Beyi veyahut Yusuf İzzet Paşayı, İstanbuldaki Kolordu Kumandanı ve İstanbul Muhafızı, Yusuf İzzet Paşa İstanbul Muhafızı ve Galatalı Şevket Bey 25 inci Kolordu Kumandanı suretinde olabilir.

c) Miralay İsmet Beyin Harbiye Nezareti Müsteşarlığına.

d) Fırka Kumandanı Kaymakam Kemal Beyin Polis Müdiriyeti Umumiyesine tayinine delâlet.


Sayfa: [I/142]

Kitap görüntüsü için tıklayınız.

ÖNCEKİ SAYFA       SONRAKİ SAYFA