Sayı 30
alt TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 30 (Güz/Autumn 2010)


Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Management Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleri


  


  

İÇİNDEKİLER

HATİCE EMEL ŞİRİN / Kazaklarda Destan Kadınları
RİNAT MUHAMMEDİ (Aktaran: MURAT ÖZŞAHİN) İnatçı Kız -Gerçek Bir Hikâye- (Öykü)

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ 

NECLÂ YALÇINER - AYŞE BALCI Prof. Dr. Fikret Türkmen ile Söyleşi
AYŞE BALCI Kısa Söyleşiler

DEĞERLENDİRMELER


HABERLER

NEZİH DEMİRTEPE / Haberler