Sayı 34
alt TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 34 (Güz/Autumn 2012)


Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Management Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleri


  


İÇİNDEKİLER

Leonid Pavloviç POTAPOV (Çeviren: Atilla BAĞCI) Kumandıların Etnik Tarihinden
A. V.  YESİPOVA (Çevirenler: Dr. Reshide ADZHUMEROVA- Dr. Emine ATMACA/ Şor Türkçesinde +LXg Eki ile Yapılmış Sıfatlar          
 
DEĞERLENDİRMELER
 
YİTİRDİKLERİMİZ

 

Bu sayının hakemleri
Referees of this issue
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Şeref BOYRAZ (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim DİLEK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe İLKER (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa TANÇ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Prof. Dr. Zikri TURAN (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Metin ARIKAN (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Erdal ŞAHİN (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Marufjon YULDASHEV (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI (Ege Üniversitesi)