Sayı 38
alt

TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-0077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 38 (Güz/Autumn 2014)

Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleri

İÇİNDEKİLER

Alvina Venegiktovna JUGRA (Rusçadan çeviren: Atilla BAĞCI) / Arnavut Destancılığında Türkizmin Etkisi (The Effect of Turkism in Albanian Epics)

HABERLER
 
Bu sayının hakemleri
Referees of this issue
Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ (Ardahan Üniversitesi)
Doç. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Bülent BAYRAM (Kırklareli Üniversitesi)
Doç. Dr. Feyzi ERSOY (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Selami FEDAKÂR (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN (Balıkesir Üniversitesi)
Dr. Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU (Ege Üniversitesi)