Türk Dünyası 44
indir


TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-0077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 44 (Güz/Autumn 2017)

 
Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 88

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr

 


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI


Yayın ilkeleri


 

Türk Dünyası dergisi milletlerarası hakemli dergidir.
Türk Dünyası dergisinin tarandığı dizinler
MLA
ASOS Index
SOBIAD
Google Scholar
Dergideki yazılara TUBİTAK/Dergipark üzerinden de erişilmektedir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kapak                                                      İç Kapak/Künye 

İÇİNDEKİLER

Cüneyt AKINKırgız Atasözlerinde Yönelim Metaforu Kullanımı(The Use of Orientation Metaphors in Kyrgyz Proverbs)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.29 

Andrey Viktoroviç ANOHIN - Çeviren: Atilla BAĞCITeleütlerin Tasavvuruna Göre Ruh ve Özellikleri (The Soul and its Characteristics According to Teleuts’ Belief)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.30

Metin ARIKANBir Halk Bilimci Olarak Zeki Velidi Togan (Zeki Velidi Togan as a Folklorist)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.31

Murat ASLANNâbî’nin “Hayriyye”sinde Aile (Family in Nâbî’s Work “Hayriyye”)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.32

Halit AŞLAR - Tarihî Konulu Kırgız Romanlarında Şecere Unsuru ve Çeşitli Motiflerin Tespiti Üzerine (The Genealogy and Various Motifs in the Kyrgyz Historical Novels)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.33 

Murat DEĞER  Bahtiyar Vahabzade’nin 1980’li Yıllarda Yazdığı Edebî Tenkitler (The Literary Criticism Written by Bahtiyar Vahabzade in the 1980’s)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.34

Ali EROL  - “Azer” Poeması ve “Azer”in Perspektifinden Hüseyin Cavid (The Poem “Azer” and Huseyin Cavid from the Perspective of “Azer”) 

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.35

Zemire GULCALI  - Sarı Uygurcadaki Ses Değişmeleri Üzerine(Phonetic Changes in Yellow Uighur Language)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.36

Selma GÜNAYDIN  - Abdullah Zühdî ve “Rehgüzâr-ı Matbuatta” Adlı Eseri (Abdullah Zühdî and His Work “Rehgüzâr-ı Matbuatta”)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.37 

Neşe HARBALİOĞLU  - Yeni Uygur Türkçesindeki +lAr Ekine Bir Bakış (An Approach to +lAr Suffix in New Uighur Turkish)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.38

Ahmet KARAMAN Kaşgar Gecesi Destanı (The Legend of Qashgar Night)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.39

Murat ÖZŞAHİN Batı Kaynaklı Alıntılara Başkurt ve Tatar Lehçelerinden Öneriler (The Suggestions from Bashkir and Tatar Turkic Dialects for Western Loanwords) 

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.40

İsmail SÖKMEN  - Dilsel Veriler Işığında Bismil Türkmen Topluluğu ve Ağzını Oluşturan Tarihsel Katmanlar (Historical Layers of Bismil Turkmen Society and Dialect in the Light of Linguistic Data) 

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.41 

Zhantas ZHAKUPOVEski Türk Yazıtının Fenomenolojik Yapısı Hakkında (About the Phenomenology of Ancient Turkic Writing)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.42 

Arap Harfli Yazıtlar ve Ahlat Mezar Taşları Çalıştayı Bildirileri

Ahmet Ali BAYHAN  - Mısır’daki Arap Harfli Kitabeler Üzerine Bir Değerlendirme (On the Inscriptions with Arabic Letlers in Egypt) 

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.43 

Osman MERT Kumanova’daki Müslüman Mezarlığı ve Roman Mezarları (Muslim Cemetery and Roman Cemeteries in Kumanova)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.44

Harun ŞAHİN Karaman Mader-i Mevlana (Aktekke) Camisi Haziresinde Bulunan Mezar Taşları [The Gravestones Found in Karaman Mader-i Mevlana (Aktekke) Mosque Burial Area]

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.45 

Hülya TAŞ  - Balkan Göçmenlerinin Bursa’daki Mezar Taşları (Tombstones of the Balkan Immigrants in Bursa)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.46

Hüseyin YURTTAŞ - Zerrin KÖŞKLÜ  - Erzurum İli Vakfiyeleri̇nde Taş Özetler (Stone Abstracts in Erzurum Foundation Certificate-Charters)

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.47

DEĞERLENDİRMELER

İsmail ÇOBAN  - “Türkçede Nesne Tekrarlı Fiiller” Adlı Eser Üzerine 

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.48

Nevzat GÖZAYDIN  - “Török Népzene-I: MTA Zenetudományı Intézet - Karachay-Balkar Folksongs - Kyrgyz Folksongs”

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.49

Serdar KARACA Türk Dünyası Atasözü Araştırmalarına Katkılar: “Karşılaştırmalı Türkmen Atasözleri, Kazak Atasözleri”

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.50

Nail TAN UNESCO 2017 Molla Penah Vâgif Yılı’nın Azerbaycan’da İlk Önemli Eseri

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.51

HABERLER

Reşide GÜRSES “8. Uluslararası Dergi Fuarı”, 4 Mayıs-9 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında İstanbul’da Yapıldı

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.52

Canan KANOĞLU - VIII. Türk Dili Kurultayı Yapıldı

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.53

Reşide GÜRSES - Erol DENİZ - Mitat DURMUŞ - Türk Dünyasından Haberler

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2017.54

Bu sayının hakemleri / Referees of this issue