Türk Dünyası 45
indir


TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-0077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 45 ((Bahar/Spring 2018)

 
Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 88

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr

 


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Başkan)

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Prof. Dr. Feyzi ERSOY

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Yayın İlkeleri

 

Türk Dünyası dergisi milletlerarası hakemli dergidir.
Türk Dünyası dergisinin tarandığı dizinler
MLA
ASOS Index
SOBIAD
Google Scholar
Dergideki yazılara TUBİTAK/Dergipark üzerinden de erişilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kapak                                                   İç Kapak/Künye

İÇİNDEKİLERMöhemmet MEHDİYEV(Aktaran: Nazan YAPICI) Rus Şarkiyatçılarının Faaliyetleri ve Tatar Basını
Arap Harfli Yazıtlar ve Mezar Taşları Çalıştayı Bildirileri

DEĞERLENDİRMELERHABERLER


YİTİRDİKLERİMİZ


Ebulfez GULİYEV AMANOĞLU - Nail TAN Kadir KADİRZADE