“Kitâb-ı Gunya”nın 2. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                                        09.01.2019

                               kitab-ı gunya

    Muzaffer AKKUŞ tarafından hazırlanan ve ilk baskısı 1995 yılında yapılan Kitâb-ı Gunya’nın ikinci baskısı 2018 yılında yapıldı.
    “Giriş”, “İnceleme”, “Metin”, “İndeks” ve “Tıpkıbasım” bölümlerinden oluşan Kitâb-ı Gunya, XIV. yüzyıl ortasına ait bir eser olmasına rağmen imla bakımından Uygur yazı dilinden gelen birtakım özelliklerle Arap ve Fars yazı dili geleneğinden gelme yazılış hususiyetlerini bir arada bünyesinde taşımaktadır. Dil yönünden Oğuz-Kıpçak özellikleri gösteren eserin mütercimi bilinmemekte ve büyük olasılıkla XIV. yüzyılın ikinci yarısında tercüme edildiği düşünülmektedir. Eserin tek nüshası, Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde 4006 numarada kayıtlıdır. Yazar eseri yazma amacının, Müslümanlara kendi dininin kurallarını öğretmek ve ahiret için faydalı bilgiler vermek olduğunu eserin ilk satırlarında açıklamıştır.
    Kitâb-ı Gunya, Anadolu Türkçesinin kuruluş devrinde, eski Türk dili özellikleri ile Oğuz-Kıpçak hususiyetlerini birleştiren, bu şekliyle bir yandan geçiş devresinin özelliklerini bir yandan da Türkiye Türkçesine uzanan gelişmelerin başlangıcını gösteren bir eserdir. Bu bağlamda Eski Anadolu Türkçesinin sade nesir dili özelliklerini gösteren eserde Arapça ve Farsça kelimelerin oranı %30’u geçmemektedir.