Destekleme İlke Kararı

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu ilkenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıklarının, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan amaç ve görevleri doğrultusunda gerçekleştireceği destekleme faaliyetlerini düzenlemektir.

Başvuru Şartları

MADDE 2- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler destek talebinde bulunabilirler.

(2) 664 sayılı KHK ile verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde miktarı 50.000 (elli bin) TL’yi geçmeyen iş ve hizmetler.

Destekleme İlkeleri

MADDE 3- (1) Araştırma, inceleme, çalışma, bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetlerin proje özelliğini taşıması durumunda ilgili Kurum tarafından, projenin Kurumun görev alanına girip girmediği, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı, bütçe imkânları, proje bütçesinin Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 15’inci madde hükümlerine uygun olup olmadığı konularında ilgili kurum tarafından gerekçeli bir rapor hazırlanarak Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.

(2) Yeni başlayan veya devam etmekte olan bir projeye verilecek destek miktarı 50.000 TL’yi, destek süresi de bir mali yılı aşamaz. Zaruri durumlarda ilgili Kurumun hazırlayacağı gerekçeli teklif ve Yönetim Kurulu kararıyla bu süre mali yılı aşmamak ve bir kereye mahsus olarak en fazla iki ay uzatılabilir.

(3) Süresi bir mali yılı ve/veya destek tutarı 50.000 TL’yi aşan projeler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.

(4) Projesi devam etmekte olan bir proje yürütücüsü, aynı dönemde eş zamanlı olarak birden fazla destek talebinde bulunamaz.

(5) Desteklenmesine karar verilen proje yürütücüsü ile ilgili Kurum Başkanı arasında bir protokol imzalanır ve destek bu protokol esaslarına dayalı olarak devam eder.

(6) Protokolde, projenin ne kadar sürede tamamlanmasının beklendiği; Kuruma verilecek raporların süresi; proje süresinin tamamlanmasını izleyen iki ay içerisinde sonuç raporu verileceği; projenin iptal şartları; iptali durumunda kusurlu bulunursa yürütücüsüne yapılan ödemelerin geri alınacağı; bu kişi/kişilere beş yıl boyunca görev veya destek verilmeyeceği; gerçek dışı beyanda bulunma veya kötüye kullanmanın tespiti durumunda uygulanacak yaptırımlar; projenin geçici olarak durdurulabileceği; ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve öbür giderlerin proje yürütücüsü tarafından karşılanacağı gibi şartlar yer alır.

(7) Araştırmacılara ve lisansüstü öğrenim görenlere verilecek her türlü desteğin miktar ve süresine ilişkin teklif, gerekçesiyle birlikte ilgili Kurumca, bütçe imkânları gözetilerek hazırlanan raporda belirtilir ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanlığına gönderilir.

(8) Yurt içi veya yurt dışı bilimsel bir toplantıya katılma için destek istenilmesi durumunda, destek isteyenin bu toplantıda poster veya sözlü sunum yapması şartı aranır. Destek talebine konu olan sunumu ispatlayacak belgeler, davet mektubu ve tam bildiri metninin ilgili Kuruma ibraz edilmesi mecburidir. Bilimsel bir toplantıya katılma için destek istenilmesi durumunda toplantıdan en az on beş gün önce başvuru yapılması şartı aranır. Bir sunum için en fazla bir kişiye destek verilebilir.

(9) Yurt dışındaki kültür varlığımızın araştırılması ve korunması amacıyla yapılacak destek taleplerinden ilgili Kurum tarafından uygun görülenlere ilişkin dosya, muhteviyatıyla birlikte Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanlığına gönderilir.

(10) Aynı iş ve hizmet için Yüksek Kurum veya bünyesindeki Kurumlardan sadece birinden destek talep edilebilir.

(11) Bir mali yıl içerisinde aynı kurum/kuruluş/sivil toplum örgütü veya gerçek/tüzel kişilere en fazla iki kere destek verilebilir.

(12) Kamu kurum ve kuruluşları/ üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yerli veya yabancı gerçek / tüzel kişilerin talebiyle düzenlenecek her türlü sempozyum, kongre, çalıştay, panel vb. bilimsel veya kültürel etkinlikler için Yüksek Kurum veya Kurumlar tarafından yapılacak her türlü desteklemeye karşılık, Kurumlarımızca yerine getirilmesi istenen hususlar için talep sahibi ile ayrı bir protokol düzenlenir.

(13) Başvuruyu takip eden yedi iş günü içerisinde gerekli incelemeler yapılıp başvuru kabul edildiği takdirde Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanlığına gönderilir. Yönetim Kurulu Kararı, takip eden on iş gün içerisinde başvuru sahibine bildirilir.

(14) Yüksek Kurum ve Kurumların Genel Ağ sayfalarında yer alan başvuru formları doldurulmak suretiyle destek talebinde bulunulabilir. Proje için destek istenildiği takdirde, başvuru sırasında projenin Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projesi Yönergesine uygun olarak bütçelendirilmiş olması şartı aranacaktır.

 

 Destek talebi başvuru formu

 Bilimsel Araştırma ve Proje Destekleme Protokolü Metni