Kitaplar

YAYIN No.

 

YAYIN ADI (Güncelleme 12/2015)

FİYATI

549

 

Türkçe Sözlük, 2011, 2800 s., (Yeni baskı)

36,00 TL

859

 

Yazım Kılavuzu, 2012, VIII+584 s. (27. baskı)

10,00 TL

916

 

İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, TDK Yayınları, 2007

6,00 TL

10


TÜRK DİL KURUMU: Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu: Ankara 2017, 2. baskı,  372 s.

4,00 TL

11


TÜRK DİL KURUMU: Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu: Ankara 2017, 2. baskı, 340 s

4,00 TL

62

 

Ahmet Caferoğlu, Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, 1995, XXIV + 296 s.

4,00 TL

82

 

Ahmet Caferoğlu, Anadolu Ağızlarından Toplamalar, 1994, XXIV + 269 s.

4,00 TL

91

 

Ahmet Caferoğlu, Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar, 1994, XXVIII + 276 s.

4,00 TL

93

 

Prof. K. K. YUDAHİN, Abdullah TAYMAS (Türkçeye Çeviren), Kırgız Sözlüğü (Birleştirilmiş 1. Baskı), 2011, XIII, 809 s.

46,00 TL

107

 

Ahmet Caferoğlu, Güneydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, 1995, XVIII + 318 s.

4,00 TL

116

 

Ahmet Caferoğlu, Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, 1994, XXVI + 355 s.

4,00 TL

169

 

Muharrem ERGİN, Dede Korkut Kitabı-1 (dokuzuncu baskı),  XVII+378 s.

12,00 TL

211/1-6

 

Derleme Sözlüğü 1-6, 2009, 6 c.(Birleştirilmiş Tıpkıbasım)

80,00 TL

212/1-8

 

Tarama Sözlüğü 1-8, 2009, 8 cilt

Takım Fiyatı 70,00 TL

219

 

Prof. Dr. Muharrem ERGİN, Dede Korkut Kitabı II (İndeks-Gramer), tıpkıbasım, 2009, XII+483 s.

16,00 TL

250

 

Sevim Güray, Ahmet Vefik Paşa. 1991, 164 s.

2,00 TL

260

 

Ahmet CAFEROĞLU, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 3. baskı, 2015, XV+320 s.

20,00 TL

274

 

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Mektup Özel Sayısı, 2008, 616 s.

10,00 TL

279/331

 

Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler, Yayına hazırlayan: Mustafa s. KAÇALİN, birleştirilmiş baskı, 494 s.

10,00 TL

286

 

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, 2013, 413 s.

8,00 TL

344

 

Mehmet Ali AĞAKAY, Atatürk’ten 20 Anı, 7. baskı, 40 s.

4.00 TL

349

 

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı, 2013, 456 s.

8,00 TL

384

 

M. Şakir ÜLKÜTAŞIR, Atatürk ve Harf Devrimi, (Tıpkıbasım) 2009, 141 s.

8,00 TL

409

 

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri (Eski Türk Şiiri) I, 409. Sayı (Ocak 1986), 2. Baskı Ankara 2011, 157 s. (tıpkıbasım)

4,00 TL

413

 

Bilimsel Bildiriler 1972, 1975, 575 s.

4,00 TL

415-416-417

 

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri (Divan Şiiri) II, 415-416-417. Sayılar (Temmuz-Ağustos-Eylül 1986), 2011, 718 s. (tıpkıbasım)

8,00 TL

419

 

Selahattin Olcay – A. Bican Ercilasun – Ensar Aslan, Arpaçay Köylerinden Derlemeler, 1988, 398 s.

4,00 TL

439

 

Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil (6. baskı), 244 s.

20,00 TL

445-450

 

Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı-III Halk Şiiri, 2013, 455 s.

18,00 TL

445

 

Semih Tezcan, Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri, 1994, XIV + 554 s.

4,00 TL

450

 

Hüseyin Dallı, Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar, 1991, 201 s.

2,0 TL

458

 

Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I (Metin),  2007, 656 s. + tıpkıbasım.

14,00 TL

484

 

Sami Nabi Özerdim, Açıklamalı Söylev Sözlüğü, 1981, 109 s.

2,00 TL

490

 

Kaya Türkay, A. Dilâçar, 1982, 266 s.

2,00 TL

495

 

İsmail Ulçugür, Agâh Sırrı Levend, 1982, 304 s.

2,00 TL

496

 

Emin Özdemir, Mustafa Nihat Özön, 1982, 156 s.

2,00 TL

499

 

Ayfer Çam, Tahir Nejat Gencan, 1982, 95 s.

2,00 TL

500

 

Ömer Bin Mezid, Mecmû’atü’n – Neza’ir (Metin – Dizin – Tıpkıbasım), (hzl.) Mustafa Canpolat, 1995, 370 + 552 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

501

 

Neşe Atabay, Mehmet Ali Ağakay, 1982, 124 s.

2,00 TL

503

 

Cem DİLÇİN, Yeni Tarama Sözlüğü, 2013,495s.

22,00 TL

513

 

Sevgi Özel, Besim Atalay, 1983, 104 s.

2,00 TL

517

 

Cem DİLÇİN, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 2013, 531 s.

16,00 TL

518

 

MAHMÛD BİN ‘ALÎ, tıpkıbasım ve çeviri yazı: János ECKMANN, yayımlayanlar: Semih TEZCAN-Hamza ZÜLFİKAR, dizin-sözlük: Aysu ATA, Nehcü’l-Ferâdîs (Cennetlerin Açık Yolu), birleştirilmiş 1. baskı, 2014, 1364 s.

30,00 TL

519

 

Anayasa Sözlüğü (hzl.) Hasan Eren – Hamza Zülfikar 1985, 246 s.

1,00 TL

521-524

 

Kâşgarlı Mahmud, çeviren: Besim ATALAY, Divanü Lûgat-it Türk, 2013, 2234 s

90,00 TL

527

 

L. LIGETI, Sadrettin KARATAY (Macarcadan Çeviren), Bilinmeyen İç Asya (Tıpkıbasım), 2011, 361 s.

14,00 TL

528

 

Tahsin BANGUOĞLU, Türkçenin Grameri (10. baskı), 628 s.

10,00 TL

529

 

Hüseyin Namık ORKUN, Eski Türk Yazıtları, 2011, 962 s.

24,00 TL

530

 

Talât TEKİN, Tuna Bulgarları, 1987, 70 s. + resimler.

2,00 TL

534

 

İsmail Parlatır, Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, 2000, XXVII + 431 s.

6,00 TL

535

 

Hazırlayan: Nuri YÜCE, Mukaddimetü’l-Edeb (üçüncü baskı),  VI+229 s.

10,00 TL

540

 

Talat TEKİN, Orhon Yazıtları (beşinci baskı), IV+232 s.

6,00 TL

541

 

Talât TEKİN, XI. Yüzyıl Türk Şiiri, 2. baskı, 2017, 272 s.

12,00 TL

542

 

Ömer Bedrettin Uşaklı, Bütün Eserleri (hzl.) İnci Enginün, 1988, XVI + 192 s.

3,00 TL

543

 

İ. Halil ERSOYLU, Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı, 2013, 367 s.

28,00 TL

546

 

Yaşar Önen – Cemil Ziya Şanbey, Almanca – Türkçe Sözlük I (A – N), 1993, XVIII + 733 s. ; II (O – Z), 1993, V + 648 s.

10,00 TL

550

 

Aydın Oy, Şiir Dünyasında Atatürk, 1989, 198 s.

2,00 TL

552

 

Ahmet Temir, Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff, Hayatı – İlmî Hüviyeti – Eserleri, 1991, XVI + 191 s.

2,00 TL

555

 

Hazırlayan: Recep TOPARLI, İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtin, gözden geçirilmiş 2. baskı, 2017, 977 s.

50,00 TL

556

 

Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN, Diyarbakır Ağzı (Tıpkıbasım), 2011, XXIII, 175 s.

10,00 TL

557

 

Mehmet Kiremit, Mir’âtü’l – Memâlik (İnceleme – Metin – İndeks), 1999, 550 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

558

 

Hasan Eren – Mertol Tulum, Dil Tartışmalarında Gerçekler I, 1990, 85 s.

1,00 TL

559

 

Zafer Önler, Müntahab – ı Şifâ I (Giriş – Metin), 1990, VII + 223 s.

4,00 TL

561

 

Prof. Dr. Osman Nedim TUNA, Sümer ve Türk Dillerinin Târihî İlgisi ile Türk Dili’nin Yaşı Meselesi, 2011, 61 s.

4,00 TL

562

 

Mustafa Özkan, Manyaslı Mahmut, Gülistan Tercümesi, 1993, XV + 479 s.

4,00 TL

564

 

Zsuzsa Kakuk, Kırım Tatar Şarkıları, 1993, 208 s.

3,00 TL

565

 

Mukim Sağır, Erzincan ve Yöresi Ağızları (İnceleme – Metinler – Sözlük), 1995, XIII + 435 s.

5,00 TL

566

 

Wang Yuan – Xin, Çin’deki Türk Diyalektleri Araştırmaları Tarihi, 1994, XIV + 134 s.

3,00 TL

567

 

Hazırlayan: Hüseyin AYAN, Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni (birleştirilmiş baskı), IX+928 s.

36,00 TL

568

 

Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Alî-Şir Nevâyî Mîzânu’l Evzân, 2. baskı, 198 s.

12,00 TL

569

 

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları (Tıpkıbasım), 2011, 213 s.

10,00 TL

570

 

Cihan Okuyucu, Cinânî, 1994, XXXII + 770 s.

5,00 TL

571

 

A. Turan Oflazoğlu, Topkapı, 1992, 296 s.

3,00 TL

572

 

Tuncer Gülensoy – Ahmet Buran, Elâzığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994, 239 s.

3,00 TL

573

 

Necmettin Hacıeminoğlu, Kutb’un Husrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri, 2, XII + 477 s.

8,00 TL

577

 

Alî Şîr Nevâyî, Ferhâd ü Şîrîn (hzl.) G. Alpay Tekin, 1994, 515 s.

32,00 TL

578

 

Burhan BAYTOP, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, 4. baskı, 2015, 578 s.

34,00 TL

580

 

Selâhattin Olcay, Doğu Trakya Yerli Ağzı (İnceleme – Derleme – Dizin), 1995, 92 s.

3,00 TL

582

 

Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, 1994, XVI + 230 s.

3,00 TL

583

 

Zeynep Korkmaz, Güney – Batı Anadolu Ağızları, 1994, XXXVII + 130 s.

3,00 TL

584

 

Zeynep Korkmaz, Bartın ve Yöresi Ağızları, 1994, 63 s.

3,00 TL

585

 

Ahmet Caferoğlu, Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler, 1995, XII + 264 s.

4,00 TL

586

 

Ahmet Caferoğlu, Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme 1-2

8,00 TL

588

 

Efrasiyap Gemalmaz, Erzurum İli Ağızları 1-3

9,00 TL

591

 

Ahmet Caferoğlu, Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler, 1995, XXIII + 288 s.

4,00 TL

592

 

Muzaffer Akkuş, Kitab – ı Gunya, 1995, 934 + 171 s. + tıpkıbasım.

8,00 TL

593

 

Rıdvan ÖZTÜRK, Yeni Uygur Türkçesi Grameri, 3. baskı, 168+3 s.

8.00 TL

594

 

M. Fatih Kirişçioğlu, Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, 1999, 190 s.

4,00 TL

598

 

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Türkçede Eklerin Kullanış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları (Tıpkıbasım), 2011, X, 98 s. 

5,00 TL

600

 

Türk Gramerinin Sorunları Bildirileri I-II, 2011, 652 s. (birleştirilmiş tıpkıbasım)

15,00 TL

601

 

Hazırlayan: Sabahattin KÜÇÜK, Bâkî Dîvânı, gözden geçirilmiş 3.baskı, 472 s.

12,00 TL

602

 

İsmet Cemiloğlu, Kısas – ı Enbiyâ, 2000, XI + 271 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

605

 

E. Denison Ross. Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü (çev.) Emine Gürsoy – Naskali, 1994, XIX + 129 s.

3,00 TL

606

 

Yusuf Ziya Öksüz, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, 3. Baskı, XV+240 s.

12,00 TL

607

 

Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk, 1994, 911 s.

6,00 TL

608

 

Alî Şîr Nevâyî, Nesâyimü’l – Mahabbe min Şemâyimi’l – Fütüvve (hzl.) Kemal Eraslan, 1996, LIV + 493 s.

5,00 TL

609

 

K. GRÖNBECH, Mehmet AKALIN (Çev.), Türkçenin Yapısı, 2011, 148 s.

6,00 TL

610

 

etsel Boyla – Yılmaz Can Küyer, Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü, 1995, 118 s.

2,00 TL

611

 

Atatürk Şiirleri, 2013, 490 s.

16,00 TL

614

 

Yakup Karasoy, Şiban Han Dîvânı (İnceleme – Metin – Dizin – Tıpkıbasım), 1998, VIII + 694 + 194 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

615

 

Emir Necipoviç NECİP, çeviren: İklil KURBAN, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, 2013, 480 s. 

14,00 TL

616

 

Musa Duman, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17, Yüzyılda Ses Değişmeleri, 1995, XXIII + 336 s.

4,00 TL

617

 

Prof. Dr. Walter PORZIG, (Çev: Prof. Dr. Vural ÜLKÜ), Dil Denen Mucize, 2011, III, 276 s.

10,00 TL

618

 

Tuncer Gülensoy, Türkçe Yer Adları Kılavuzu, 1995, 103 s.

2,00 TL

619

 

Paul Pellıot, Uygur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine (çev.) Vedat Köken, 1995, 103 s.

3,00 TL

620

 

Jean DENY, Çeviren: Oytun ŞAHİN, Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları Türkiye Türkçesi, 2013, 164 s.

8,00 TL

621

 

Yuriy Vasilyev, Türkçe – Sahaca (Yakutça) Sözlük, 1995, 312 s.

3,00 TL

622

 

Hayati Develi, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar, 1995, 249 s.

4,00 TL

623

 

Hazırlayan: Naciye YILDIZ, Manas Destanı (W. RADLOFF) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller, 2. baskı, 2017, 956 s.

36,00 TL

624

 

Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler – I), (hzl.) Fikret Türkmen 1995, 301 s.

3,00 TL

625

 

Bozkırdan Bağımsızlığa Mana. (hzl.) Emine Gürsoy Naskali 1995, 294 s.

3,00 TL

626

 

Alî Şîr Nevâyî, Lisânü’t – Tayr, (hzl.) Mustafa Canpolat, 1995, 279 s.

3,00 TL

627/1

 

Tomris Tunç, Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini 1-3

9,00 TL

628

 

Hamza Zülfikar, Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler, 1996, VIII + 700 s.

6,00 TL

629/1-2

 

KORKMAZ, Zeynep: Türk Dili Üzerine Araştırmalar 1-2: Ankara 2017, 3. baskı, 1452 s.

60,00 TL

630

 

Leylâ KARAHAN, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması (üçüncü baskı), XVII+203 s. +28 harita

10,00 TL

632

 

Uluslar arası Türk Dili Kongresi 1992 (26 Eylül – 1 Ekim 1992), 1996, XXIV + 696 s.

3,00 TL

635

 

János ECKMANN, yayıma hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar (4. baskı), 438 s.

18,00 TL

637

 

Yuriy Vasilyev – M. Fatih Kirişçioğlu – Gülsüm Killi, Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri, 1996, 174 s.

3,00 TL

638

 

Necmettin HACIEMİNOĞLU, Karahanlı Türkçesi Grameri, 2013, 214 s.

10,00 TL

639

 

Halil Ersoylu, Kız Destanı, 1996, 206 s. + tıpkıbasım.

3,00 TL

640

 

Güzel Yazılar, Oğuz’dan Bugüne, Hazırlayanlar: Güzel Yazılar Yazı Kurulu, 4. baskı, XXII+346 s.

6,00 TL

641-642

 

Güzel Yazılar, Hikâyeler 1-2, Hazırlayanlar: Güzel Yazılar Yazı Kurulu, 6. baskı, 1. cilt XVIII+340 s., 2. cilt XIV+377 s.

12,00 TL

643

 

Türk Dil Kurumu, Güzel Yazılar Kısa Oyunlar (dördüncü baskı), 304 s.

6,00 TL

644

 

Türk Dil Kurumu Güzel Yazılar Yazı Kurulu, Güzel Yazılar Şiirler (5. baskı), 299 s.

8,00 TL

645

 

Türk Dil Kurumu Güzel Yazılar Yazı Kurulu, Güzel Yazılar Romanlar  (3. baskı), 407 s.

8,00 TL

646

 

Güzel Yazılar Dizisi V, Gezi-Hatıra (tıpkıbasım), 2007, XVIII+310 s.

Baskıda

647

 

Türk Dil Kurumu, Güzel Yazılar Mektuplar (üçüncü baskı), 242 s.

4,00 TL

648

 

Güzel Yazılar Röportajlar, 2013, 346 s.

12,00 TL

649

 

Türk Dil Kurumu, Güzel Yazılar Denemeler (3. baskı), 376 s.

6,00 TL

650

 

Hazırlayanlar: İsmail PARLATIR, Nurullah ÇETİN, Genç Kalemler Dergisi (2. baskı), XXVII+577+VIII s.

28,00 TL

651

 

Julius KROHN – Kaarle KROHN, Halk Bilimi Yöntemi, (çev.) G. İçöz(hzl.) Fikret Türkmen 2004, XXII + 134 s.

5,00 TL

652

 

Elövset Zakiroğlu Abdullayev, Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları, 1996, 176 s.

4,00 TL

654

 

Tahir Kahraman, Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları, 1996, VII + 422 s.

4,00 TL

655

 

Türk Dil Kurumu, Uluslar arası Türk Dili Kongresi 1988 (26 Eylül – 3 Ekim 1988), 1996, XVII + 488 s.

4,00 TL

656

 

F. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER, Alî Şîr Nevâyî Muhâkemetü’l-Lugateyn, 2011, 262 s.

12,00 TL

657

 

Nevzat Özkan, Gagavuz Türkçesi Grameri, 1996, XVIII + 349 s.

4,00 TL

658

 

A. Melek Özyetgin, Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslup İncelemesi, 1996, 248 + 50 s. + tıpkıbasım.

4,00 TL

659

 

Ülkü ÇELİK ŞAVK Ali Şir Nevayi Leylî vü Mecnûn, 2011, 383 s. (tıpkıbasım).

11,00 TL

660

 

Ahmet Buran, Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri, 1996, XVII + 326 s.

3,00 TL

661

 

Sefi Behbutov, Azerbaycan Dialektoloji Lüğati (Cilt – I) (A – L), 1999, XII + 374 s.

24,00 TL

662

 

Zeynep Korkmaz, Atatürk ve Türk Dili Belgeler II, 1997, 831 s.

6,00 TL

663

 

Azmi Bilgin, Nazmü’l – Hilâfiyyat Tercümesi, 1996, 632 + 305 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

664

 

Hidayet Kemal Bayatlı, Irak Türkmen Türkçesi, 1996, XX + 410 s.

4,00 TL

665

 

Hasibe MAZIOĞLU, Fuzûlî Üzerine Makaleler, 2011, 264 s. (tıpkıbasım)

12,00 TL

666

 

Sadettin Özçelik, Urfa Merkez Ağzı, 1997, XIX + 271 s.

4,00 TL

667

 

Emine Gürsoy – Naskali, Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu, 1997, 190 s.

4,00 TL

668

 

Fatma Özkan, Osmaniye – Tatar Ağzı, 1997, VIII + 152 s.

4,00 TL

669

 

Ahmet Buran, Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, 1997, 224 s.

3,00 TL

670

 

Alî Şîr Nevâyî, Fevâyidü’l – Kiber (hzl.) Öcal Kaya, 1996, XIX + 743 s.

4,00 TL

671/I

 

Mehmet Kara, Ata Atacanov’un Şiirleri 1-2

12,00 TL

672

 

Sema Barutçu – Özönder, Üç İtigsizler (Giriş – Metin – Tercüme), 1998, 214 s. + XXX levha + tıpkıbasım.

4,00 TL

673

 

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler (Tıpkıbasım), 2011, V, 156 s.

6,00 TL

674

 

Alî Şîr Nevâyî, Sedd – i İskenderî (İnceleme – Metin) (hzl.) Hatice Tören, 2001, X + 533 s.

8,00 TL

675

 

Emine Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, 1997, XIII + 256 s.

3,00 TL

677

 

İlhan Çeneli, Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri (çev.) Mustafa Argunşah, 1997, 91 s.

3,00 TL

678

 

Üçüncü Uluslar arası Türk Dil Kurultayı 1996, 1999, XXVIII + 1245 s.

6,00 TL

679

 

Ayşe İlker, Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, 1997, 166 s.

3,00 TL

680

 

Rıdvan Öztürk, Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, 1997, 252 s.

4,00 TL

681/I

 

Aysu Ata, Kıssasü’l – Enbiya I (Giriş – Metin – Tıpkıbasım), 1997, XL + 364 + 252 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

681/II

 

Aysu Ata, Kıssasü’l – Enbiya II (Dizin), 1997, 820 s.

6,00 TL

682

 

Çeviren: Vedat KÖKEN, İyi ve Kötü Prens Öyküsü (3. baskı), 324 s.

16,00 TL

684

 

N. A. Baskakov, Türk Kökenli Rus Soy Adları (çev.) Samir Kâzımoğlu, 1997, 234 s.

3,00 TL

685

 

Hamdi Hasan, Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler, 1997, 234 s.

4,00 TL

686

 

Emin Eren, Zonguldak – Bartın – Karabük İlleri Ağızları, 1997, 196 s.

3,00 TL

687

 

Günay Karaağaç, Lütfî Divanı (Giriş – Metin – Dizin), 1997, 732 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

688

 

Âşıkların Diliyle Cumhuriyet (hzl.) Saim Sakaoğlu – Zekeriya Karadavut, 1998, XX + 299 s.

4,00 TL

690

 

Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I, 1997, 360 s.

10,00 TL

691

 

Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi II, 1997, 919 s.

4,00 TL

692

 

Muhammet Yelten, Şirvanlı Mahmud, Târih – i İbn – i Kesîr Tercümesi (Giriş – İnceleme – Metin – Sözlük), 1998, XIX + 646 + 366 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

693

 

Faruk Kadri TİMURTAŞ, hazırlayan: Mustafa ÖZKAN, Makaleler Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 2013, 631 s.

46,00 TL

694

 

Emin Kalay, Edirne İli Ağızları, 1998, 268 s.

3,00 TL

695

 

Ertuğrul Yaman – Nizamiddin Mahmud, Özbek Türkçesi – Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi – Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu, 1998, 287 s.

5,00 TL

696

 

Recep Toparlı, Hârezmli Hâfız’ın Divanı (İnceleme – Metin – Tıpkıbasım), 1998, 775 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

697

 

Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, 1999, VI + 138 s.

3,00 TL

698

 

Zsuzka Kakuk – Imre Baski, Kasantatarisches Wörterverzeichnis. 1999, VII + 135 s.

3,00 TL

699

 

Prof.Dr. Sevinç Karol-Prof.Dr.Zekiye Suludere-Prof.Dr. Cevat Ayvalı, Biyoloji Terimleri Sözlüğü (5.tıpkıbasım), 2010, 1067 s.

16.00 TL

700

 

Arslan Tekin, Şirvanlı Mahmûd Tarih – i İbn – i Kesîr Tercümesi 4-1

6,00 TL

700A

 

Mehdi Ergüzel, Şirvanlı Mahmûd Tarih – i İbn – i Kesîr Tercümesi 4-2

8,00 TL

702

 

İrina Kokova, Nikolay Federoviç Katanov (çev.) Muvaffak Duranlı, 1998, 121 s.

2,00 TL

703

 

Mustafa ÖNER, Bugünkü Kıpçak Türkçesi, 2. baskı, 2013, 330 s.

24,00 TL

704

 

Turan Oflazoğlu, Korkut Ata, 1998, 105 s.

3,00 TL

705

 

Hasan Eren, Türklük Bilimi Sözlüğü (I – Yabancı Türkologlar), 1998, X + 349 s.

6,00 TL

706

 

Günay Karaağaç – Halil Açıkgöz, Azerbaycan Bayatıları, 1998, XXI + 681 s.

6,00 TL

707

 

Halit Ziya Bey, Kavâid – i Lisân – ı Türkî) (hzl.) Kaya Türkay, 1999, IX +96 s. + tıpkıbasım.

3,00 TL

709

 

Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Tarih Boyunca Slav – Türk Dil İlişkileri, 1998, 312 s.

4,00 TL

710

 

Erdal Şahin, Yurt Konulu Tatar Cırları (Giriş – Metin – Aktarma Dizin), 1999, 420 s.

4,00 TL

711

 

Himmet Biray, Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, 1999, XIII + 265 s.

4,00 TL

712

 

Mustafa Uğurlu, Memlûk Türkçesinde Zarf – Fiilli Parçaların Dizimi, 1999, 84 s.

2,00 TL

714/1

 

Hâmit Atalay, İngilizce – Türkçe Sözlük 1-2

Tükendi

715

 

Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni (20 – 24 Nisan 1998), 1999, 420 s.

5,00 TL

716

 

Emir İçhem İdben, Emsile – i tsel, 1999, XXXIV + 233 s. + tıpkıbasım.

4,00 TL

717

 

Şerîfî Şehnâme Çevirisi 1-4 (hzl.) Zühal Kültüral – Latif Beyreli, 1999

24,00 TL

719

 

Halil Ersoylu, Nutuk Üzerinde İncelemeler, 1999, XV + 307 s.

3,00 TL

720

 

Kemal Eraslan, Mevlâna Sekkâkî Divanı, 1999, 628 s. + tıpkıbasım.

6,00 TL

721

 

Mefküre Mollova, Doğu Rodop Türk Ağızları Sözlüğü, 2003, XIV + 423 s.

24,00 TL

722

 

Muhammed b. Mahmûd – ı Şirvânî, Tuhfe – i Murâdî (İnceleme – Metin – Dizin), (hzl.) Mustafa Argunşah, 1999, XV + 586 s.

6,00 TL

723

 

Metin Akar, Veled Çelebi İzbudak, 1999, 308 s.

2,00 TL

724

 

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, (hzl.) Müjgân Cunbur – Dursun Kaya – Niyazi Ünver – Hacı Yılmaz, 1999, VIII + 468 s.

6,00 TL

725

 

Emine Gürsoy – Naskali – Muvaffak Duranlı, Altayca – Türkçe Sözlük, 1999, XVI + 266 s.

4,00 TL

726

 

1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70, Yıl Dönümü Toplantısı (29 – 30 Kasım 1996), 1999, 119 s.

3,00 TL

727

 

Türk Dil Kurumu Yayınları Kataloğu 1932 – 1999, (hzl.) Suzan Gürelli – Şenay Yemişçi, 1999, VII + 106 s.

2,00 TL

728

 

El – Kavânînü’l – Külliye Li – Zabti’l – Lügati’t – tsel (hzl.) Recep Toparlı – M. Sadi Çögenli – Nevzat H. Yanık, 1999, VIII + 137 s. + tıpkıbasım.

5,00 TL

729

 

Fatma Türkyılmaz, Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, 1999, XI + 131 s.

3,00 TL

730

Ertuğrul YAMAN, Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, gözden geçirilmiş 2. baskı, 2017, 139 s.

 10,00 TL

732

 

Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi, Lehcetü’l – Lügat, (hzl.) Ahmet Kırkkılıç, 1999, XXII + 835 s.

10,00 TL

733

 

Mütercim Âsım Efendi, Hzl.: Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK, Dr. Derya ÖRS, Burhân-ı Katı, 2009, XLIV+1197 s.

30,00 TL

734

 

Avrupa’da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunları Toplantısı (24 – 26 Eylül 1998 – Ankara), 2000, 100 s.

2,00 TL

735

 

Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Farsça çeviri: A. Naci TOKMAK, Ali Şîr Nevâyî Mecâlisü’n-Nefâyis,  birleştirilmiş 2. baskı, CIV+668 s.

40,00 TL

736

 

İsmail Doğan, Kafkasya’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, 2000, 250 s.

30,00 TL

737

 

Cemil Gülseren, Malatya İli Ağızları, 2000, X + 447 s.

8,00 TL

739C

 

Prof. Dr. Hilmi HACISALİHOĞLU, Prof. Dr. Akif HACIYEV, Prof. Dr. Varga KALANTAROV, Prof. Dr. Arif SABUNCUOĞLU, Doç. Dr. Lawrence M. BROWN, Doç. Dr. Ertan İBİKLİ, Msc Sevim BROWN, Matematik Terimleri Sözlüğü, Tıpkıbasım, 2009, X+678 s.

20,00 TL

741

 

L.T. Ryumina – Sırkaşeva – N. A. Kuçigaşeva, Teleüt Ağzı, (çev.) Şükrü Halûk Akalın – Caştegin Turgunbayev, 2000, X + 133 s.

2,00 TL

742

 

Ertuğrul Yaman, Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması, 2000, VI + 314 s.

4,00 TL

744

 

Adnan İnce, Cemşîd ü Hurşîd, 2000, XLVIII + 423 s.

6,00 TL

745

 

Ahmet Günşen, Kırşehir ve Yöresi Ağızları (İnceleme – Metinler – Sözlük), 2000, XXIV + 506 s.

6,00 TL

746

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar II, Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar, (hzl.) A. Şükrü Çoruk, 2000, VI + 433 s.

6,00 TL

747

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VI, Yeryüzünde Bir Melek, (hzl.) Nuri Sağlam, 2000, 349 s.

6,00 TL

748

 

Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar III, Zeyli Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar, (hzl.) A. Şükrü Çoruk 2000, VI + 405 s.

6,00 TL

749

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VIII, Karnaval, (hzl.) Kâzım Yetiş, 2000, VI + 1984 s.

6,00 TL

750

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar I, Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş*Felâtun Bey ile Râkım Efendi*Hüseyin Fellâh, (hzl.) Kâzım Yetiş – Necat Birinci – Fatih Andı, 2000, VIII + 619s.

6,00 TL

751

 

Dehri Dilçin, Edebiyatımızda Atasözleri, 2000, XXXVI + 219 s.

5,00 TL

752

 

Mustafa Volkan COŞKUN, Özbek Türkçesi Grameri (gözden geçirilmiş ikinci baskı), 250 s.

14,00 TL

753

 

Ahad Üstüner, Anadolu Ağızlarında Sıfat – Fiil Ekleri, 2000, XXIII + 196 s.

4,00TL

755

 

Zafer Önler, Revnak – ı Bustan, 2000,108 s. + tıpkıbasım.

3,00 TL

756

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar X, Hayret*Bahtiyarlık, (hzl.) Nuri Sağlam, 2000, VIII + 582 s.

8,00 TL

757

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VII, Henüz 17 Yaşında*Acâyib – i Âlem*Dürdane Hanım, (hzl.) Nuri Sağlam – Kâzım Yetiş – M.Fatih Andı, 2000, VIII + 143 s.

6,00 TL

758

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar IX, Cellât* Esrâr – i Cinâyât, (hzl.) N. Sağlam – A. Şükrü Çoruk, 2000, VIII + 233 s.

6,00 TL

760

 

Ahmet Cevdet Paşa – Fuat Paşa, Kavâ’id – i etselli, (hzl.) Nevzat Özkan, 2000, X + 169 s. + tıpkıbasım.

5,00 TL

761

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIV, Cinli Han*Taaffüf*Gönüllü, (hzl.) Necat Birinci – A. Şükrü Çoruk – Erol Ülgen, 2000, VIII + 224 s.

6,00 TL

762

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Çengi*Kafkas*Süleyman Muslî, (hzl.) Erol Ülgen – M.Fatih Andı, 2,VIII + 217 s.

6,00 TL

763

 

Kitâb – ı Mecmû – ı Tercümân – ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, (hzl.) Recep Toparlı – M. Sadi Çögenli – Nevzat H. Yanık, 2000,VII + 165 s. + tıpkıbasım.

4,00 TL

764

 

Kemal Yavuz, Âşık Paşa, Garib – nâme 1-2

300,00 TL

764/1-1

 

Kemal Yavuz, Âşık Paşa, Garib – nâme 1-1

20,00 TL

764/1-2

 

Kemal Yavuz, Âşık Paşa, Garib – nâme 1-2

20,00 TL

764/1-3

 

Kemal Yavuz, Âşık Paşa, Garib – nâme 2-1

20,00 TL

764/1-4

 

Kemal Yavuz, Âşık Paşa, Garib – nâme 2-2

20,00 TL

766

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIII, Müşahedat, (hzl.) Necat Birinci, 2000, XV + 374 s.

6,00 TL

769

 

Hüseyin Cahit, Türkçede Sarf ve Nahiv, (hzl.) Leylâ Karahan – Dilek Ergönenç, 2000, XXI + 382 s. + tıpkıbasım.

8,00 TL

770

 

Ufuk Tavkul, Karaçay – Malkar Türkçesi Sözlüğü, 2000, VIII + 510 s.

8,00 TL

771

 

Patarlıv Knyga, Šelomonun Mašallary (Süleyman’ın Meselleri), (hzl.) M. Firkovicius. 2001, 170 s.

3,00 TL

772

 

Ahmet Cevdet Paşa, Medhal – i Kavâ’id, (hzl.) Nevzat Özkan, 2000, 90 s. + tıpkıbasım.

3,00 TL

773

 

Hasan Eren Armağanı, 2000, 373 s.

6,00 TL

775

 

AHMED-İ DÂ’Î, hazırlayan: Mehmet ÖZMEN, Divan, birleştirilmiş baskı, 2017, 968 s.

44,00 TL

776

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar IV, Paris’te Bir Türk, (hzl.) Erol Ülgen), 2, VIII + 532 s.

8,00 TL

778

 

Ragıp Hulûsi Özdem, Dil Bilimi Yazıları, (hzl.) Recep Toparlı, 2000, XLII + 901 s.

10,00 TL

780

 

Saim Sakaoğlu, Türk Ad Bilimi I / Giriş, 2001, 156 s.

3,00 TL

781

 

Mehmet Akalın, Dil Yazıları, (hzl.) Recep Toparlı, 2001, XVII + 498 s.

6,00 TL

783

 

Lokmanî Dede, Menâkıb – ı Mevlâna, (hzl.) Halil Ersoylu, 2001, XIX + 1036 s. + tıpkıbasım,

12,00 TL

785

 

A. Turan Oflazoğlu, Mutlak Avcıları, 2001, X + 316, s.

4,00 TL

788

 

Necati Demir, Ordu İli ve Yöresi Ağızları (İnceleme – Metin – Sözlük), 2001, 359 s.

8,00 TL

789

 

Sadettin Özçelik – Erdoğan Boz, Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı, 2001, X + 252 s.

6,00 TL

790

 

İsmet Cemiloğlu, Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme, 2001, XII + 127 s.

4,00 TL

791

 

Kenan Acar, Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade (Dilciliği ve Edebiyat Araştırmacılığı), 2001, XVI + 503 s. + fotoğraflar.

10,00 TL

792/I

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Röportajlar I, Diyorlar Ki (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, 236 s.

8,00 TL

792/II

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Röportajlar II, Mustafa Kemal İle Mülâkat[I]* Mustafa Kemal İle Mülâkat[II]* Atatürk’ün Hastalığı*Çanakkale’de Savaşanlar Dediler Ki, (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VII + 237 s.

8,00 TL

792/III

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Hatıralar I, Geçmiş Günler*Ayrılıklar*Boğaziçi – Yakından*Boğaziçi – Uzaktan, (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 384 s.

10,00 TL

792/IV

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Hatıralar II, Tevfik Fikret*Reşat Nuri İçin*İki Saltanat Arasında* Galatasaray ve Futbol, (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 331 s.

10,00 TL

792/V

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Hatıralar III, Atatürk’ü Özleyiş*Atatürk Devri Hatıraları (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 230 s.

8,00 TL

792/VI

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Hatıralar IV, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kuruluşundan İlk Kurultaya Kadar Hatıralar*Atatürk Tarih ve Dil Kurumları Hatıralar*Atatürk ve Millî Tesanüt (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 211 s.

8,00 TL

792/VII

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Millî Mücadele, İstiklâl Yolunda*Acıklı Günler (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + + 281 s.

8,00 TL

792/VIII

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Hikâyeler – Mensur Şiirler – Çocuk Şiirleri, Hikâyeler * Damla Damla * Çocuk Şiirleri, (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 176 s.

8,00 TL

792/IX

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Tercümeler I, Andersen Masalları*Beyaz Geceler* Diğer Hikâyeler, (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 415 s.

10,00 TL

792/X

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Tercümeler II, Düello*Âdem Oğlu, (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 475 s.

12,00 TL

792/XI

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Tercümeler III, Napoleon, (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 685 s.

15,00 TL

792/XII

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Tercümeler IV, Çoban Şiirleri (Bükolikler)*Çoban Şiirleri (Jeorjikler)* Fransa’da Arî Dillerde Tekaddüm Etmiş Olan Dillerin Turanî Menşei, (hzl.), Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VII + 265 s.

8,00 TL

792/XIII

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Dergi ve Gazete Yazıları, Yazılar – I (Makale – Deneme – Tenkit – Hatıra), (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 357 s.

10,00 TL

792/XIV

 

Ruşen Eşref Ünaydın Bütün Eserleri, Dergi ve Gazete Yazıları, Yazılar – II (Makale – Deneme – Tenkit – Hatıra), (hzl.) Necat Birinci – Nuri Sağlam, 2002, VIII + 346 s.

10,00 TL

794

 

Gülsel Sev, Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla Kullanılışı, 2002, XIII + 474 s.

8,00 TL

795

 

Turgut Günay, Rize İli Ağızları, 2002, 335 s.

20,00 TL

796

 

Mehmet Aydın, Aybastı Ağzı (İnceleme – Metin – Sözlük), 2002, XVIII + 167 s.

4,00 TL

797

 

Ahmet B, Ercilasun, Kars İli Ağızları (Ses Bilgisi), 2002,VIII + 386 s.

8,00 TL

800/I

 

Paşa Yavuzarslan, Münebbihü’r – Rakidin, 2002, XII + 574 s.

15,00 TL

800/II

 

Paşa Yavuzarslan, Münebbihü’r – Rakidin, 2002, 1083 s.

25,00 TL

801

 

Bergamalı Kadrî, Müyessiretü’l – Ulûm, (hzl.) Esra Karabacak, 2002, XVI + 104 s. + tıpkıbasım.

8,00 TL

802

 

Ali Nazîmâ, Faik Reşad, Hzl.: Necat BİRİNCİ, Kâzım YETİŞ, Fatih ANDI, Erol ÜLGEN, Nuri SAĞLAM, Ali Şükrü ÇOROK, Mükemmel Osmanlı Lügati, Tıpkıbasım, 2009, XIV+874 s.

28,00 TL

803

 

Lan – Ya Tseng, Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi, 2002, XIV + 248 s.

8,00 TL

805

 

Karl REICHL, çeviren: Metin EKİCİ, Türk Boylarının Destanları (üçüncü baskı), 441 s.

10,00 TL

808/I

 

Yusuf Tepeli, Dervîş Muhammed Yemînî Fazîlet – nâme I, (Giriş – İnceleme – Metin), 2002, X + 613 s.

12,00 TL

808/II

 

Yusuf Tepeli, Dervîş Muhammed Yemînî Fazîlet – nâme II, (Gramatikal – Dizin), 2002, X + 683 s.

14,00 TL

811

 

A.K. Brovkov, Orta Asya’da Bulunmuş Kur’an Tefsirinin Söz Varlığı (XII, - XIII, Yüzyıllar), (çev.) H. İbrahim Usta – Ebülfez Amanoğlu, 2002, 366 s.

9,00 TL

813/I

 

Bulud Karaçorlu Sehend, Dedem Qorqud’un Dilinden Sazımın Sözü – I (hzl.) Dursun Yıldırım, 2002, XX + 349 s.

6,00 TL

813/II

 

Bulud Karaçorlu Sehend, Dedem Qorqud’un Dilinden Sazımın Sözü – II (hzl.) Dursun Yıldırım, 2002, XX + 423 s.

7,00 TL

813/III

 

Bulud Karaçorlu Sehend, Dedem Qorqud’un Dilinden Qardaş Andı – I (hzl.) Dursun Yıldırım, sun ve yayıma hzl.) V.hzl.) G.2002, XX + 393 s.

6,00 TL

813/IV

 

Bulud Karaçorlu Sehend, Dedem Qorqud’un Dilinden Qardaş Andı – II (hzl.) Dursun Yıldırım, 2002, XX + 773 s.

6,00 TL

813/V

 

M, Şehriyar, Haydar Baba’ya Selâm (hzl.) Dursun Yıldırım, 2002, XXIV + 87 s.

3,00 TL

815

 

Vilhelm THOMSEN, (Çeviren) Vedat KÖKEN, Orhon Yazıtları Araştırmaları, 2011, IX+465 s. (tıpkıbasım)

12,00 TL

816

 

Ömer Faruk Huyugüzel, Necip Türkçü’nün Hatıraları ve Dil Yazıları, 2003, XII + 256 s.

10,00 TL

821

 

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XVI, Eski Mektuplar, Altın Âşıkları, Mesâil – i Muğlaka, Jön Türk (hzl.) A. Şükrü Çoruk – M. Fatih Andı – Kâzım Yetiş, 2003, VIII + 687 s.

9,00 TL

822

 

Ekrem Arıkoğlu – Klara Kuular, Tuva Türkçesi Sözlüğü, 2003, VII + 118 s.

7,00 TL

823

 

İlyas Göz, Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı, 2003, XV + 576 s.

15,00 TL

824

 

Cevat Heyet, Mukayesetü’l – Lügateyn (İki Dilin Mukayesesi) (çev.) Mürsel Öztürk, 2003, IX + 154 s.

3,00 TL

825

 

Alî Şîr Nevâyî’nin 560. Doğum 500. Ölüm Yıldönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri, 2004, 167 s.

4,00 TL

826

 

T. J. Januzagov – K. S. Esbayeva, Kazak Türklerinde Kişi Adları, (hzl.) Nurettin Aksu 2003, XXV + 102 s.

3,00 TL

827

 

Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 5. baskı, 2017, 1028 s.

20,00 TL

828

 

Sefi Behbutov, Azerbaycan Diyalektoloji Lügati II (M – Z), 2003, 279 s.

8,00 TL

829/I – II

 

Ferdinand D. Lessing, Moğolca – Türkçe Sözlük I (A – N) (çev.) Günay Karaağaç, 2003, XXIII + 933 s. II [O – C (Z)], 836 s.

48,00 TL

830

 

Kâzım Yetiş, Atatürk ve Türk Dili III (3 cilt), 2005, XXIV + XXVII + XXIV + 2396 s.

34,00 TL

831

 

Hazırlayan: Zeynep KERMAN, SAMİPAŞAZADE Sezai Bütün Eserleri I-II, 2. baskı, 2017, 1244 s.

20,00 TL

831/I

 

Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri I, (hzl.) Zeynep Kerman 2003, XIV + 425 s.

10,00 TL

831/II

 

Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri II, (hzl.) Zeynep Kerman 2003, V + 269 s.

7,00 TL

831/III

 

Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri III, (hzl.) Zeynep Kerman 2003, VIII + 542 s.

14,00 TL

832

 

Tahir Kenan, Kavâid – i Lisân – ı Türkî (hzl.) Leyla Karahan – Ülkü Gürsoy, 2004, XVI + 548 s.

16,00 TL

833

 

Özbek İncebayraktar, Mustafa Kemal’i Dinliyorum, 2004, 40 s.

4,00 TL

834

 

İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf – ı Osmânî, (hzl.) Recep Toparlı, 2003, V + 131 s.

10,00 TL

835

 

Recep TOPARLI, Hanifi VURAL, Recep KARAATLI, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (üçüncü baskı), XVII+338 s.

16,00 TL

836

 

Ed – Dürretü’l – Mudiyye Fi’l – Lugati’t – Türkiyye, (hzl.) Recep Toparlı, 2003, X + 126 s.

5,00 TL

837

 

Kamil Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar ve Zarf – Fiiller, 2004, XX + 177 s.

8,00 TL

838

 

Nesrin Bayraktar, Türkçede Fiilimsiler, 2004, XVIII + 397 s.

12,00 TL

839

 

Mehmet Aça, Canıl Mirza, 2004, 196 s.

8,00 TL

841

 

Mehmet Bahaettin TOVEN, hazırlayan: Abdülkadir HAYBER, Yeni  Türkçe Lügat, 2. baskı, 2015,  XII1+1210 s.

40,00 TL

842

 

Raif Necdet KESTELLİ, Resimli Türkçe Kamus (Tıpkıbasım), 2011, XI, 740 s.

30,00 TL

843

 

Alimcan İnayet, Uygur Halk Destanları I, 2004, XXII + 474 s.

18,00 TL

844

 

Fatin Sezgin, Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu, 2004, 144 s.

6,00 TL

845

 

Efrasiyap Gemalmaz – Abdurrahman Tariktaroğlu – Belgin Aksu, Türkçe Sözlük’ün Ters Dizimi, 2004, 418 s.

10,00 TL

846

 

Midhat Sadullah, Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri (hzl.) Tuncer Gülensoy – Mustafa Fidan, 2004, XVI + 397 s.

10,00 TL

847

 

1552 ve Sonrası, Kazan’ın İşgali ve Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Bildirileri, 15 Ekim 2002, 87 s.

2,00 TL

848

 

Yıldız Kocasavaş, Türkçede Şahıs Zamirleri, 2004, 582 s.

20,00 TL

849

 

Ahmet Cevat Emre, Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân – ı Osmânî Sarf ve Nahiv (hzl.) Gülden SAĞOL – Erdal Şahin – Nurgül YILDIZ, 2004, XLIII + 554 s.

14,00 TL

851

 

Caştegin Turgunbayev, Kırgız Türkçesinde Sıfat – Fiil Ekleri, 2004, XV + 408 s.

13,00 TL

852

 

Hüseyin Namık ORKUN, Türk Sözünün Aslı (3. baskı), 36 s.

2,00 TL

853

 

Zeynep Korkmaz Armağanı , 2004, X+ 496 s. + resimler

14,00 TL

854

 

Aysu ATA, Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’an Tercümesi, 2013, 964 s.

100,00 TL

855

 

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I – II, 2004, XXX + VI + 3349 s. + resimler

16,00 TL

855/III

 

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III (20-26 Eylül 2004), 2009, 3. cilt

5,00 TL

856

 

IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I – II, 2007, cilt I XXIV+1013 s., cilt II XXV+2112 s.

25,00 TL

857

 

Türk Dil Kurumu, İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük (5. baskı), 705 s.

10,00 TL

858

 

Türk Dil Kurumu, İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu (6. baskı), 236 s.

4,00 TL

860

 

İbrahim Cudi Efendi, Lügat – i Cûdî (hzl.) İsmail Parlatır – Belgin Aksu – Nicolai Tufar, 2006, VIII + 759 s.

12,00 TL

861

 

Faruk Yıldırım, Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları, 2006, I Giriş-İnceleme, XV + 334 s., II Metinler-Sözlük-Dizinler, 523 s.

50,00 TL

862

 

Zikri Turan, Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, 2006, XIX + 323 s + Haritalar

24,00 TL

863

 

Nail TAN, Atatürk ve Türk Dil Kurumu, 2011, 174 s. (tıpkıbasım)

28,00 TL

864

 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Açıklamalı Fizik, Kimya, Matematik Ana Terimleri Sözlüğü (tıpkıbasım), 2007, 294 s.

6,00 TL

865

 

İdris Karakuş, Atatürk Dönemi Eğitim Sisteminde Türkçe Öğretimi, 2006, X + 308 s.

20,00 TL

866

 

Hamza Zülfikar, Terim Sözlükleri ve Çalışmaları İle İlgili Bibliyografya, 2006, V+127 s.

16,00 TL

867

 

Mehmet Sadık, Üssi-İ Lisân-I Türkî (hzl.) Prof. Dr. Recep TOPARLI - Ali ILGIN, 2006, X + 81 s.

10,00 TL

868

 

Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalıştayı Bildirileri (14 Mayıs 2005), VI +168

8,00 TL

869

 

Köprülüzâde Mehmet Fuat - Süleyman Saip, Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (hzl.) Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS, 2006, IX + 51 s.

4,00 TL

870

 

Ufuk Deniz AŞÇI - Mustafa TOKER, Yeni Elifba Yollarında Eski Hatıra Ve Duygularım, 2006, XI+131 s.

13,00 TL

872

 

Süleyman Hüsnü Paşa, İlm-i Sarf-ı Türkî (hzl.) Prof. Dr. Recep TOPARLI - Dilek YÜCEL, 2006, XII + 58 s.

10,00 TL

873

 

Dursun ZENGİN, Almancaya Çevrilen Türk Masallarında Çeviri Sorunları, 2006, 222 s.

19,00 TL

876

 

Prof. Dr. Emine YILMAZ, Narspi, 2006, 274 s.

17,00 TL

877

 

ʻAlî-ŞîR Nevâyî, Nevâdir’ş-şebâb, Hazırlayan: M. Metin KARAÖRS, 2. baskı, XXII+706 s.

24,00 TL

878

 

Dr. Necati SUNGUR, Tâci-zade Cafer Çelebi’nin Heves-nâme’si, 2006, IX+556 s.

31,00 TL

879

 

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I -Fiil- Basit Çekim, 2013, 802 s. 

26,00 TL

880

 

46. Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı Bildirileri 22-27 Haziran 2003 (PIAC) Altay Dünyasında Gündelik Hayat, 2007, 471 s.

14,00 TL

881

 

Marino de Cavallı, Yaşlılığa Övgü-Der Medh-i Piri, (çev.) Murad Beg, (hzl.) Doç. Dr. Mehmet Aydın, 2007

14,00 TL

882

 

Doç. Dr. Alimcan İnayet, Abdulhalûk Uygur ve Şiirleri, 2007, 213 s.

18,00 TL

883

 

Ahmet Cevdet Paşa, (hzl.) Doç. Dr. Esra Karabacak, Tertîb-i Cedîd Kavâid-i Osmâniye, 2007, 161 s.

18,00 TL

884

 

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz (hzl.), Prof. Dr. Sadettin Buluç Makaleler, 2007, XXIV+502 s.

30,00 TL

885

 

Yûsuf-ı Meddâh, (hzl.) Doç. Dr. Kâzım Köktekin, Varka ve Gülşah, 2007, XXIII+520 s.

34,00 TL

886

 

Prof. Dr. Çoban Hıdır Uluhan, Kerküklü Şair Muhammed Nevruzi, Yûsuf u Züleyhâ (inceleme-Metin) I-II, 2007, 944 s. Takım

30,00 TL

887

 

Doç. Dr. Ekrem Arıkoğlu-Buyan Borbaanay (hzl.) Tuva Destanları, 2007, 581 s.

25,00 TL

888

 

Doç. Dr. Ekrem Arıkoğlu (hzl.) Hakas Destanları I, 2007, 729 s.

35,00 TL

889

 

Dr. İbrahim Dilek (hzl.), Altay Destanları II, 2007, 472 s.

28,00 TL

890

 

Dr. İbrahim Dilek (hzl.) Altay Destanları III, 2007, 463 s.

27,00 TL

891

 

A.A.Akmataliyev-M.Mukasov-Gülbara Orozova (hzl.), Caştegin Turgunbayer (aktaran), Kırgız Destanları 2, 2007, 311 s.

16,00 TL

892

 

Kuruluşundan Günümüze Türk Dil Kurumu (Nizamname, Tüzük, Yasa ve Yönetmelikler), 2007, 352 s.

16,00 TL

893

 

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Üzerine Araştırmalar III, 2007, XIV+880 s.,

30,00 TL

894

 

Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev-Prof.Dr.Keneş Kırbaşev (hzl.), Prof. Dr. Fikret Türkmen-Dr. Gülsine Uzun-Baki Bora Hança (aktaranlar), Kırgız Destanları 3; Kocacaş Destanı, 2007, 302 s.

12,00 TL

895

 

Sagınbay Orozbakoğlu (anlatan), S. Musayev-A.A. Akmataliyev (hzl.), Prof. Dr. Fikret Türkmen-Dr. Şurubu Uraimova (aktaranlar); Kırgız Destanları VI; Manas Destanı, 2007, 528 s.

22,00 TL

896

 

Prof. Dr. Nevzat Özkan (hzl.), Gagavuz Destanları, 2007, 272 s.

18,00 TL

897

 

Doç. Dr. Ceyhun Vedat Uygur (hzl.) Karakalpak Destanları; Kırk Kız Destanı, 2007, 854 s.

24,00 TL

898

 

Dr. Oktay Selim Karaca (hzl.), Kazak Destanları 3, 2007, 156 s.

9,00 TL

899

 

Dr. Metin Arıkan (hzl.), Kazak Destanlar 2, 2007, 491 s.

27,00 TL

900

 

Fazıl Yoldaşoğlu (anlatan), Dilek Yücel (hzl.), Özbek Destanları 2 (Melike Ayyar Destanı), 2007, 391 s.

24,00 TL

901

 

Kadir Rahimov (anlatan), Ayşe Solmaz (hzl.), Özbek Destanları 3 (Ayçınar Destanı), 2007, 224 s.

15,00 TL

902

 

Cumagül Naruzbayev (anlatan), Fatma Çelebi (hzl.) Kırgız Destanları V, Eşimkul Menen Zuura2007, 343 s.

18,00 TL

903

 

İshâk Bin Murâd, Edviye-i Müfrede, Hazırlayanlar: Musatafa CANPOLAT, Zafer ÖNLER, gözden geçirilmiş 2. baskı, 206+71 (a-b) s. tıpkıbasım

14,00 TL

905

 

Mustafa Kemal ATATÜRK, Geometri (5. baskı), 52 s.

6,00 TL

906

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (1953-2004) Sayısal Yoğun Diski, TDK Yayınları, 2007

8,00 TL

907

 

Prof. Dr. Fikret Türkmen-Yrd.Doç.Dr. Muvaffak Duranlı-Dr. Feyzullah Rahmankul (çev.), Türk Dünyasında Köroğlu Anlatmaları B.A.Garriyev, 2007, 190 s.

14,00 TL

908

 

Dr. Metin Arıkan (hzl.), Kazak Destanları I Köroğlunun Kazak Anlatmaları, 2007, 807 s.

40,00 TL

909

 

Prof. Dr. Fatih Urmançı (hzl.), Vedat Kartalcık-Caner Kerimoğlu (aktaranlar) Tatar Destanları I 2007, 399 s.

30,00 TL

910

 

Prof. Dr. Fatih Urmançı (hzl.), Vedat Kartalcık-Caner Kerimoğlu (aktaranlar) Tatar Destanları II 2007, 447 s.

30,00 TL

911

 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü I-II (Tıpkıbasım), 2011, 595+608 s.

8,00 TL

912

 

Dr. Caşteğin Turgunbayer (çev.), A.İ. Çudoyakov Şor Destanı İncelemeleri, 2007, 205 s.

8,00 TL

913

 

Prof. Dr. Fikret Türkmen-Yrd. Dr. Metin Arıkan (Aktaranlar), Murın Jırav Sengirbayev, Kazak Destanları IV: Kırım’ın Kırk Batırı, 2007, 1048.,

26,00 TL

914

 

Lars JOHANSON çeviren: Nurettin DEMİR, Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler (ikinci baskı), 199 s.

8,00 TL

915

 

Uluslararası Osmanlı Türkçesi Öncesi Eski Türkiye Türkçesi Toplantısı Bildirileri (03-04 Aralık 1999), 2007, 222 s.,

12,00 TL

917

 

Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali-Prof. Dr. Viktor Butanayev-Dr. Almagül İsina-Dr. Erdal Şahin-Liaisan Şahin-Dr. Aylin Koç, Hakasça -Türkçe Sözlük, 2007, 630 s.,

26,00 TL

919

 

Prof. Dr. Günay Karaağaç, Türkçe Verintiler Sözlüğü, 2008, LXXIV+957 s.,

40,00 TL

920

 

Mustafa SARI, Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi (ikinci baskı), 294 s.

12,00 TL

921

 

Prof, Dr. Hasan Eren, Türk Dil Kurumundan Eski Anılar, 2008, 60 s.

8,00 TL

922

 

Prof. Dr. Dursun Zengin, Türkçe ve Almancada Sıfatlar Sıfatlara Yabancı Dil Öğretimi Yönünden Bir Yaklaşım, 2008, 173 s.

20,00 TL

923

 

Prof. Dr. Ahmet BURAN-Yrd. Doç. Dr. Nadir İLHAN, Elazığ Yöresi Söz Varlığı, 2008, XXXII+234 s.

16,00 TL

924

 

N.F. Katanov, (çev): Burçak Okkalı, Sibirya ve Doğu Türkistan’dan Mektuplar, 2008, 85 s.

12,00 TL

925

 

İslâm, yayıma hazırlayanlar: Recep TOPARLI, Mustafa ARGUNŞAH, Mu’înül-Mürîd (gözden geçirilmiş ikinci baskı), 332 s.

10,00 TL

926

 

Onuncu Yılında Türkiye’de Genel Ağ (İnternet), İçerik, Terimler, Standartlar ve e-Türkçe, 2008, 40 s.

4,00 TL

927

 

Prof. Dr. Mehmet SARAY, Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, 2008, 200 s.

14,00 TL

928

 

Hülya Arslan EROL, Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri (ikinci baskı), 824 s.

40,00 TL

929

 

Şükrü Halûk AKALIN, Zeynel CEBECİ, Erdoğan BADA, Bülent MITIŞ, Levent ACAR, Ali TAN, Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu, 2013, 256 s.

10,00 TL

930

 

Ceval KAYA, Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh Afza Hikâyesi (ikinci baskı), 216 s.

12,00 TL

931

 

Hazırlayan: Fikret TÜRKMEN, Nail TAN, Mete TAŞLIOVA, Âşık Şeref TAŞLIOVA’dan Derlenen Halk Hikâyeleri (gözden geçirilmiş ikinci baskı), 603 s.

22, 00 TL

932

 

Erkin MERT, Doğu Türkistan Uygur Ağızları, 2. baskı, 519 s.

28,00 TL

933

 

Dr. Ayşegül Celepoğlu, Türk Dil Kurumunun Kurucu Başkanı Samih Rifat hayatı ve Eserleri, 2008, 343 s.

22,00 TL

934

 

Ali Ilgın, Hakas Destanları II (Kara Kuzgun), 2008, 300 s.

28,00 TL

935

 

Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni, 2008, 64 s.

4,00 TL

936

 

(Çev.): Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu, (Aktaran): Prof. Dr. Mustafa Öner, 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Tutanaklar (26 Şubat – 6 Mart 1926), 2008, 486+[44] s.

40,00 TL

937

 

Prof. Dr. Cevat Heyet, (çev.): Prof. Dr. Mürsel Öztürk, Türk Dilinin ve Lehçelerinin Tarihî Seyri, 2008, 433 s.

50,00 TL

938/1

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2005 / 1, 2008, 215 s.

20,00 TL

939

 

Resimli Okul Sözlüğü, 2011, XVI+1541 s. (Tıpkı Basım)

14,00 TL.

940

 

Yrd. Doç. Dr. Canan İleri, Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları, 2008, 897 s.

60,00 TL.

941

 

Deniz Öztürk, Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Filer, 2008, 1094 s.

70,00 TL.

942

 

Çiğdem ÜLKER, Makedonlar İçin Türkçe, 2008, 402 s.

12,00 TL

943

 

Kaken AHANOV, aktaran: Murat CERİTOĞLU, Dil Biliminin Esasları, 2013, 464 s.

36,00 TL.

944

 

Azerbaycan Yurt Bilgisi, 2008, 1464 s.

50,00 TL.

945

 

Şükrü Halûk AKALIN, Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk, 2008, 160 s.

16,00 TL.

946

 

Ali KARAÇALI, Maraşlı Âşık Behlül Ali (2. baskı), 232 s.

12,00 TL.

947

 

Hasibe MAZIOĞLU, Eski Türk Edebiyatı Makaleleri (sayfa düzeni yenilenmiş ikinci baskı), 668 s.

16,00 TL

948

 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY-Prof. Dr. Ebulfez Kuluyev AMANOĞLU - Yrd. Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER, Nahçıvan Ağzı, 2009, 733 s.

50,00 TL.

950

 

(Hzl.): Abdıldacan AKMATALİYEV, Aynek CAYNAKOVA, (Aktaran): Ali Özgün ÖZTÜRK, Kırgız Destanları IV: Mendirman, 2009, 82 s.

10,00 TL.

951

 

Bekir ÇOBANZADE, Hzl.: Nariman SEYİTYAHYA, Kırım Tatar İlm-i Sarfı, 2009, 133 s.

24,00 TL.

952

 

Seyilbek SAKENOV-Pakizat AVESPAYEVA (hzl.), Yrd. Doç. Dr. Oktay Selim KARACA(aktaran), Kazak Destanları 6, 2009, 395 s.

30,00 TL.

953

 

Hatiboğlu, Hzl.: Vahit TÜRK, Bahrü’l-Hakayık, 2009, 292 s.

22,00 TL.

954

 

Veteriner Hekimliği Terimleri Çalışma Grubu, Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskı,  2017, 2404 s.

40,00 TL.

955

 

Dr. Nergis BİRAY, Türkiye’deki Afgan Kazakları Ağzı, 2009, 499 s.

40,00 TL.

956

 

Milan ADAMOVIĆ çeviren: Aziz MERHAN, Floransalı Filippo Argenti’nin Notlarına Göre(1533) 16. Yüzyıl Türkçesi (ikinci baskı), 271 s.

10,00 TL

957

 

Prof. Dr. Atabey KILIÇ (hzl.), Mustafa bin Osman Keskin, Manzume-i Keskin, 2009, 175 s.

16,00 TL.

958

 

Yrd. Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK (hzl.), Silifke ve Mut’taki Sarıkeçili ve Bahşiş Yörükleri Ağzı, 2009, 453 s.

40,00 TL.

959/2

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 2006/II, 2009, 151 s.

10,00 TL

960/I

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2006 / 1, 2009, 221 s. 

10,00 TL

960/I

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2006 / 2, 2009, 148 s. 

10,00 TL

961/1

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2007 / I, 2010, 218 s.

10,00 TL

961/II

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2007 / 2, 2010, 191 s.

10.00 TL

962

 

Dr. Yeter TORUN, Nurullah Ataç’ın Denemelerinde Devrik Yapılar, 2009, 228 s.

30,00 TL

963

 

Mustafa ÖNER, Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü,  gözden geçirilmiş 2.baskı , 2015, 603 s.

34,00 TL

964

 

Su Ürünleri Terimleri çalışma Grubu, Su ürünleri Terimleri Sözlüğü, 2009, 304 s.

18,00 TL

965

 

Prof. Dr. Güler SOMER-Prof. Dr. Ahmet YAŞAR, Kimya Terimleri Sözlüğü, 2009, 477 s.

30,00 TL

966

 

James W. Redhouse, Prof. Dr. Recep Toparlı-Uzm. Betül Eyövge Yılmaz-Uzm. Yaşar Yılmaz (hzl.), Müntahabât-ı Lügât-ı Osmâniye, 2009, 726 s.

50,00 TL

967

 

Prof. Dr. Abdıldacan AKMATAKLİYEV-Aynura KADIRMABETOVA (hzl.), Prof. Dr. Naciye YILDIZ (aktaran.), Kırgız Destanları VII: Boston, 2009, 515 s.

45,00 TL

968

 

Feyzi ERSOY, Çuvaş Alp Hikâyeleri, 2009, 183 s.

30,00 TL

969

 

Âşık Mevlüt İhsanî’den Derlenen Halk Hikâyeleri, Derleyen ve Yayıma Hazırlayanlar: Fikret TÜRKMEN, Mustafa CEMİLOĞLU, 2. baskı, 284 s.

10,00 TL

970

 

Prof. Dr. Fikret Türkmen-Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, Âşık Şevki Halıcı’dan Derlenen Halk Hikâyeleri, 2009, 892 s..

50,00 TL

971

 

İbn-i Nasuh Paşa, Prof. Dr. Mehdi ERGÜZEL (hzl.), Pârs-nâme, 2009, 328 s.

26,00 TL

972

 

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar, 2009, 95 s.

8,00 TL

974

 

Firdevsî-i Rûmî, M. Atâ ÇATIKKAŞ (hzl.), Süleymannâme-i Kebîr, 2009, 480 s.

36,00 TL

975

 

Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, hazırlayanlar: Ahmet KIRKKILIÇ, Yusuf SANCAK, Ahterî-yi Kebir, gözden geçirilmiş 2. baskı, 2017, 1738 s

50,00 TL

976

 

Zemahşerî, hazırlayan: N. N. POPPE, çeviren: Mustafa S. KAÇALİN, Mukaddimetü’l-Edeb, 2. baskı, 2017, 214 s.

16,00 TL

977

 

Bedros ZEKİ, Türkçeden Ermeniceye Mükemmel Lügat, 2009, 968 s. (Tıpkıbasım)

24,00 TL

978

 

BedrosZEKİ, Ermeniceden Türkçeye Mükemmel Lügat, 2009, 928 s. (Tıpkıbasım)

22,00 TL

979

 

Ahmet CAFEROĞLU, Türk Amacı, 2009, 388 s. 

30,00 TL

980

 

 2. Uluslararsı Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri (28-30 Mayıs 2008) Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi, 2009, 854 s.

30,00 TL

981

 

 Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÖZKAN, Şirvanlı Mahmud Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi, 2009, 818 s.

50,00 TL

982

 

 Andrey Nikolayeviç KONONOV, Prof. Dr. Kâmil Veli NERİMANOĞLU (Çev.), Yrd. Doç. Dr. Nazım MURADOV-Dr. Yakup SEVİMLİ (Aktaran), Rusya’da Türk Dillerinin Araştırılması Tarihi, 2009, 351 s.

40,00 TL

983

 

 Prof. Dr. Mehdi ERGÜZEL, Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi, 2009, 382 s.

30,00 TL

984

 

İbrahim TAŞ, Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı, gözden geçirilmiş 2. baskı, 281 s.

30,00 TL

985

 

 Prof. Dr. Töre MİRZAYEV (Özbek Türkçesi Metin), Selami FEDAKAR (Hazırlayan), Özbek Destanları I: Erali ve Şirali, 2009, 594 s.

40,00 TL

986

 

 Dr. Furkan HAMİT, Şemseddin Sami ve Nev-Usûl Sarf-ı Türkî, 2009, 153 s.

15,00 TL

987

 

 Rıdvan ÇONGUR, Türk Dil Kurumu Anıları, 2009, 158 s.

20,00 TL

988

 

 Özlem Deniz YILMAZ, Türkiye Türkçesinde Eylemsi, 2009, 202 s.

20,00 TL

989

 

 Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri (25-30 Mart 2008 Şanlıurfa), 2009, 883 s.

40,00 TL

990

 

 Özgür AY, Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, 2009, 901 s.

70,00 TL

991

 

 Prof. Dr. Ufuk TAVKUL, Kafkasya’da Kültürel Etkileşim, 2009, 143 s.

16,00 TL

992

 

Prof. Dr. Ahmet KARTAL (hzl.), Muallim Nâcî, Lügat-i Nâcî, 2009, 970 

40,00 TL

993

 

Han-Woo Chıo, Türkçe, Korece, Moğolca Ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses Ve Biçim Bilgisi, Ankara 201

36,00 TL

994

 

Kadırkul ALİMANOV (anlatan), Gülbara OROZOVA-Abdıldacan AKMATALİYEV (hzl.), Ferah TÜRKER (aktaran), Kırgız Destanları VIII: Kız Darıyka, 2010, 129 s.

14,00 TL

995

 

Mühendislik Terimleri Bilgi Şöleni, 2010, 78 s.

10.00 TL

996

 

Yusuf ÖZ, Tarih Boyunca Farsça –Türkçe Sözlükler, 2. baskı, 360 s.

20.00 TL

997

 

Bolat KORGONBEKOV (hzl.), Dr. İsmail Turan KALLİMCİ (aktaran), Kazak Destanları V: Şora Batır, 2010, 209 s.

24.00 TL

998

 

Karasaş ALPISBAYEVA-Seyilbek SAKENOV-Jakan DÜYSENGÜL (hzl.), Dr. Bülent BAYRAM (aktaran), Kazak Destanları 7, 2010, 209 s.

28.00 TL

999

 

A. AKMATALİYEV-A. KADIRMAMBETOVA-S.ZAKİROV (hzl.), Dr. İsmail Turan KALLİMCİ (aktaran), Kırgız Destanları IX: Er Soltonoy, 2010, 228 s.

30.00 TL

1001

 

Şemseddin Sami, hazırlayan: Paşa YAVUZARSLAN, Kamus-ı Türki, gözden geçirilmiş 2.baskı, 2015, 1626 s.

60,00 TL

1002

 

Şükrü Halûk AKALIN, Caşteğin TURGUNBAYER (Rusçaya çev.,) Тысячу Лет Назад Тысячу Лет Спустя Махмуд Кашгари И Диван Лугат Ат-Тюрк, 2010, 160 s. + resim+harita

45,00 TL

1003/I

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2008 / I, 2010, 134 s.

10,00 TL

1003/II

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2008 / II, 2010, 149 s.

10,00 TL

1004/I

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2009 / I, 2010, 126 s.

10,00 TL

1004/II

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2009 / II, 2011, 133 s.

10,00 TL

1005/I

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar-2007 / 23. Sayı, 117 s.

10,00 TL

1005/II

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Güz-2007 / 24. Sayı, 151 s.

10,00 TL

1006/I

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar-2008 / 25. Sayı, 145 s.

10,00 TL

1006/II

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Güz-2008 / 26. Sayı, 2011, 126 s.

10,00 TL

1007

 

Şükrü Halûk AKALIN, S. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU, (İngilizce çev.,) One Thousand Years Ago One Thousand Years Later Mahmud Kashgarî and Dıwan Lugat At-Turk, 2010, 160 s. + resim+harita

27,00 TL

1008

 

Árpád BERTA, Emine YILMAZ (çev.), Sözlerimi İyi Dinleyin… Türk ve Uygur Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını, 2010, 370 s.

43,00 TL

1009

 

Yrd. Doç. Dr. Ali TAN, Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri, 2010, 190 s.

22,00 TL

1010

 

İbrahim ARISOY, Gürcüce-Türkçe Sözlük, 2010, 504 s.

50,00 TL

1011

 

Fuat A. GANİYEV, Caşteğin TURGUNBAYER (çev.:), Tatarcada Birleşik Kelime Teşekkülü, 2010, 154 s.

40,00 TL

1012

 

İsa CEBECİ, Örneklerle Deliorman Türk Ağzı Sözlüğü, 2010, 318 s.

50,00 TL

1013

 

Hasan EREN, Yer Adlarımızın Dili, 2010, 99 s.

16,00 TL

1014

 

Hasan EREN, Sırça Köşkte…, 2010, 288 s.

26,00 TL

1015

 

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH-Âdem TERZİ-Abdullah DURKUN (Yay. hzl.), Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni, 2010, 252 s.

25,00 TL

1016

 

Beyza GÜLTEKİN (yay. hzl.), Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği Türkçe ve Çeviri Sorunları Çalıştayı, 2010, 76 s.

12,00 TL

1018

 

Şükrü Halûk AKALIN, Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi, 2013, 96 s.

10,00 TL

1019

 

Güzel Türkçe Bulmacalar, 2013, 296 s.

16,00 TL

1021

 

Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU, Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17 ve 18. yüzyıllar), 2011, 586 s.

54,00 TL

1022

 

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN-Dr. Metin ARIKAN, Kazak Destanları VIII: Alpamıs Batır ve Kambar Batır, 2011, 229 s.

16,00 TL

1023

 

Prof. Dr. Ufuk TAVKUL, Nartlar Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan Kahramanları, 2011, 303 s.

20,00 TL

1024

 

Töre MİRZAYEV-Cabbar AŞANKUL, Rıdvan ÖZTÜRK (Çev.), Özbek Destanları 4 Huşkeldi ve Belagerdan, 2011, 491 s.

25,00 TL

1025

 

Abdulhakim MEHMET, Uygur Halk Destanları III, 2011, 477 s.

52,00 TL

1026

 

V. M. JİRMUNSKİY, (Çev.: Doç. Dr. Mehmet İSMAİL-Yrd. Doç. Dr. Hülya ARSLAN-EROL) Türk Kahramanlık Destanları (I.-II. Bölüm), 2011, 376 s.

30,00 TL

1027

 

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Nevâyîn’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar 2011,1476 s.

80,00 TL

1028

 

Şükrü Haluk AKALIN, Zeynep ORAL ALP (Fransızca Çev.), Kâşgarlı Mahmud et Son Dîvânü Lugati’t-Türk, 2011, 160 s.

20,00 TL

1029

 

Prof. Dr. İ. Çetin DERDİYOK-Yrd. Doç. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN, Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan,2011,231 s.

18,00 TL

1030

 

Prof. Dr. Taspolat SADIKOV-Dr. Bakıt SARSEMBAYEV, Manas Destanı Kırgızca-Türkçe Büyük Dizin, 2011, 1647 s.

70,00 TL

1031

 

Dr. Bülent ÖZKAN, Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilik, 2011, 488 s.

20,00 TL

1032

 

Prof. Dr. Çetin PEKACAR, Kumuk Türkçesi Sözlüğü, 2011, 409 s.

24,00 TL

1033

 

B. A. SEREBRENNİKOV-N. Z. GADJİEVA, (Çev.: Tevfik HACIYEV-Mustafa ÖNER) Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihî Grameri, 2011, 255 s.

12,00 TL

1034/I

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar-2009 / 27. Sayı, 2011, 128 s.

10,00 TL

1034/II

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Güz-2009 / 28. Sayı, 2011, 98 s.

10,00 TL

1035/I

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar-2010 / 29. Sayı, 2011, 94 s.

10,00 TL

1035/II

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2010/30, 2012, 180 s.

10,00 TL

1036

 

Prof. Dr. Mertol TULUM, 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, 2011, 1972 s.

82,00 TL

1037

 

İktisat Terimleri Çalışma Grubu, İktisat Terimleri Sözlüğü, 2011, 648 s.  

36,00 TL

1038

 

Prof. Dr. Nevin ÖZKAN-Doç. Dr. Raniero SPEELMAN-Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER, Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin Pietro Della Valle’nin Çalışma Defteri, 2011, 272 s. 

50,00 TL

1039

 

 Louis BAZIN, Vedat KÖKEN (Çeviren), Eski Türk Dünyasında Kronoloji Yöntemleri, 2011, 569 s.

54,00 TL

1041

 

Muna YÜCEOL ÖZÖZEN, Hilyetü’r-Rical ve Söz Varlığı, 2011, 326 s. 

30,00 TL

1040

 

Dr. Ali CİN, Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi Ali’nin Kıssa-yı Yûsuf’u 2011, 780 s.

76,00 TL

1042

 

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (yayıma hazırlayan), I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri (20-21 Kasım 2008), (Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM) ve Türk Dil Kurumu iş birliği), 2011, 780 s.

40,00 TL

1043

 

Prof. Dr. Musa DUMAN (yayıma hazırlayan), Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib Ve Eserleri Kutadgu Bilig Bildirileri (26-27 Ekim 2009), (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Türk Dil Kurumu iş birliği), 2011, 658 S.

34,00 TL

1044

 

Han ORBA, Erhan AKTAŞ (Hazırlayan), Hakas Destanları 3, 2011, 254s. 

22,00 TL

1045

 

Yrd. Doç. Dr. Zöhre BİLGEGİL, M. KAYA BİLGEGİL Hayatı ve Eserleri, 2012, 96 s.

24,00 TL

1046

 

Suale EGİMBAEVA, Doç. Dr. Zekeriya KARADAVUT (Türkiye Türkçesine Çeviren), Kırgız Destanları X Güldana-Askazan Batır, 2012, 128 s. 

16,00 TL

1047

 

Kemal ERASLAN, Eski Uygur Türkçesi Grameri, 664 s.

30,00 TL

1048

 

György HAZAİ, Türkiye Türkçesinin Dünü Ve Bugünü Türk Dili Araştırmalarına Kısa Bir Giriş, çev.: Tevfik TURAN, 219 s.

30,00 TL

1049

 

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ Güz 2011/32 (Abdullah Tukay Özel Sayısı), 273 s.

10,00 TL

1051

 

Özlem AYAZLI, Altun Yaruk Sudur VI. Kitap Karşılaştırmalı Metin Yayını, 506 s.

26,00 TL

1052

 

Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU, Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü, 195 s

20,00 TL

1053

 

Ahmet Bahtiyar EŞREF- Celal SOYDAN, Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu Sözlük, 492 s.

40,00 TL

1054

 

Hazırlayan: Yakup KARASOY, Sirâcü’l-Kulûb♦Gönüllerin Işığı♦,  2013, 185 s.

10,00 TL

1055

 

Hazırlayanlar: Fazıl GÖKÇEK-Özlem NEMUTLU, Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri / Ahmet Metin ve Şirzat, 2013, 743 s.

36,00 TL

1056

 

N. And YÜCE, Açıklamalı İngilizce Türkçe Otomotiv ve Hafif Araç Terimleri Sözlüğü, 2013, 1188 s.

80.00 TL

1057/1

 

Hazırlayan: Metin ERGUN, Yakut Destan Geleneği ve Er Sogotoh, 2013, 861 s.

74,00 TL

1057

 

Yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR-Murat KÜÇÜK, Kısas-ı Enbiya, 2013, 1296 s.

90,00 TL

1058

 

Nurettin DEMİR, Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi, 2013, 168 s

18,00 TL

1059

 

Talat TEKİN, yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR, Irk Bitig, 2. baskı, 2017, 129 s.

6,00 TL

1060

 

Yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR, Talat Tekin Makaleler I Altayistik, 2013, 320 s. 

28,00 TL

1061

 

Yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR, Talat Tekin Makaleler II Tarihî Türk Yazı Dilleri, 2013, 608 s. 

50,00 TL

1062

 

Yayıma hazırlayanlar: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR, Talat Tekin Makaleler III Çağdaş Türk Dilleri, 2013, 500 s.

38,00 TL

1063

 

Yayıma hazırlayanlar: Kamil Veli NERİMANOĞLU-Minara ALİYEVA, Edhem Rahimoğlu Tenişev Doğumunun 90. Yılına Armağan, 2013, 208 s.

16,00 TL

1064

 

Mehmet Ziya MANKALYALI, Rumence-Türkçe Sözlük, 2013, 1444 s. Ebat: 16x24

90.00 TL

1065

 

Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi, 2013, 229 s. 

12,00 TL

1066

 

Günay KARAAĞAÇ, Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, 2013, 936 s.

70.00 TL

1067

 

Türk Dil Kurumu, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (4 cilt), 2013, 11122 s.

140.00 TL

1068

 

Yakut Destan Geleneği ve Er Sogotoh, hazırlayan: Metin ERGUN, 861 s.

74.00 TL

1069-I

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2012/33, 2013, 138 s.

10,00 TL

1070

 

Hazırlayanlar: Abdıldacan AKMATALİEV, Murat MUKASOV, aktaran: Mehmet AÇA, Kırgız Destanları 13 Canış Bayış, 2013, 152 s.

12,00 TL

1071

 

Anlatan: Kalık AKİYEV, hazırlayan: Murat MUKASOV, aktaran: Ulanbek ALİMOV, Kırgız Destanları 11 Kurmanbek, 2013, 148 s.

10,00 TL

1072

 

Anlatan: Oruzbey URMAMBETOV, hazırlayan: Murat MUKASOV, aktaran: Ulanbek ALİMOV, Kırgız Destanları 12 Seyitbek, 2013, 140 s.

12,00 TL

1073

 

Hazırlayanlar: Pakizat AVESPAYEVA, Toktar ELBEKOV, aktaran: Hatice Emel ŞİRİN, Kazak Destanları 9, 2013, 133 s.

12,00 TL

1074

 

Hazırlayan: Gülsüm Killi YILMAZ, Hakas Destanları 4 Altın Taycı, 2013, 270 s.

16,00 TL

1075

 

Anlatan: Âşık Yedullah, hazırlayan: Nabi KOBOTARİAN, İran Azerbaycanı Âşık Destanları 1 Şikarî Destanı, 2013, 415 s.

30,00 TL

1076

 

Ali AKAR, Muğla ve Yöresi Ağızları,  2013, 480 s.

26,00 TL

1077

 

Şahru PİLTEN, Türk Dilinde Izdırap Söz Bilgisi Bir Eş Anlamlılık İncelemesi, 2013, 372 s.

26,00 TL

1078

 

Akartürk KARAHAN, Dīvānu Luġāti’t-Türk’e göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, 2013, 657 s.

50,00 TL

1079

 

Hekim Bereket, hazırlayan: Binnur Erdağı DOĞUER, Tuhfe-i Mübārizi, 2013, 486 s.

24,00 TL

1080

 

Manastırlı Mehmet Rıfat, hazırlayan: Ferhat TAMKOÇ, Mükemmel Osmanlı Sarfı, 2013, 216 s.

12,00 TL

1081

 

Yayıma hazırlayan: Elif KARAKUŞ, Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri (5-6 Mart 2009), 2013, 232 s.

12,00 TL

1082

 

Hazırlayan: Alimcan İNAYET, Uygur Halk Destanları 2, 2013, 188 s.

20,00 TL

1083

 

Fuat GANİYEV, aktaran: Murat ÖZŞAHİN, Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı, 2013, 279 s.

38,00 TL

1084

 

Hazırlayan: Zemire GULCALI, Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur’dan “Aç Bars” Hikâyesi, gözden geçirilmiş 2. baskı, 451 s.

20,00 TL

1085

 

Gülzura CUMAKUNOVA, Bübüyna ORUZBAYEVA Armağanı, 2013, 208 s.

18,00TL

1086

 

Nihat G. KINIKOĞLU, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Terimleri Sözlüğü, 2013, 724 s.

50,00 TL

1087

 

Seyit Ali KAHRAMAN, Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem, 2013, 252 s.

34,00TL

1088

 

Minara ALİYEVA, Lobnor Ağzı, 2013, 491 s.

44,00 TL

1089

 

Süleyman Kaan YALÇIN, Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, 2013, 384 s.

22,00 TL

1090

 

Lütfullah b. Ebu Yusuf el-Halîmî, hazırlayan:Adem UZUN, Lügat-i Halîmî, 2013, 740 s.

50,00 TL

1091

 

Fazıl GÖKÇEK, Bir Medeniyetin Şairi Mehmet Âkif, 2013, 140 s. 

26,00 TL

1092

 

Kâzım KÖKTEKİN, Yûsuf Emirî Dehnâme, 2013, 278 s.

14,00 TL

1093

 

Ignácz KÚNOS, yayımlayan: Zsuzsa KAKUK, çeviren: Mustafa S. KAÇALİN, Kazan Tatar Mânileri, 2013, 140 s.

6,00 TL

1094

 

Sithalakshmi KIDAMBI, Korhan KAYA, Hindī-Türkçe Sözlük, 2013, 328 s.

30,00TL

1095

 

 Nafiz AYDIN, Büyük Sümerce Sözlük, 2013, 1437 s.

70,00 TL

1096

 

Önder GÖÇGÜN, Nihad Sami BANARLI, 125 s.

6,00 TL

1097

 

Tuncer GÜLENSOY, Ahmet TEMİR, 63 s.

4,00 TL

1098

 

Ömer Faruk HUYUGÜZEL, Necip TÜRKÇÜ, 163 s.

10,00 TL

1099

 

Âbide DOĞAN, Aka GÜNDÜZ, 140 s.

10,00 TL

1100

 

Fevzi KARADEMİR, Nezir GÜMÜŞ, Ziver İLHAN, Ahmet KORKUT, Kürtçe-Türkçe/ Türkçe-Kürtçe Sözlük, 636 s.

12,00 TL

1101

 

Şerif AKTAŞ, Refik Halit KARAY, 176 s.

12,00 TL

1102

 

Şerif AKTAŞ, Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, 157 s.

12,00 TL

1103

 

İsmail DOĞAN, Nesrin GÜLLÜDAĞ, Nogay Destanları, 262 s.

12,00 TL

1104

 

Salih Mehmet ARÇIN, Tuva Destanları 2:  Haan-Tögüldür, 144 s.

12,00 TL

1105

 

Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, 218 s.

6,00 TL

1106

 

Bahtiyar VAHAPZADE Anısına 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 256 s.

6,00 TL

1107

 

Hazırlayan: Nâzım Hikmet POLAT, Şair Ömer Seyfettin Bütün Şiirleriyle, 248 s.

8,00 TL

1108

 

Nurcan ÖZGEN, Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kırgız Edebiyatı Tarihi, 508 s.

26,00 TL

1109

 

Eyüp BACANLI, Kılınış Kategorisi ve Altaycada Kılınış Belirleyicisi Olarak Art Fiiller, 264 s.

34,00 TL

1110

 

Mayrambek OROZOBAEV, Kırgızcadaki İslam Öncesi Geleneksel İnanç ve İnanışlarla İlgili Söz Varlığı, 252 s.

28,00 TL

1111

 

Gyula NÉMETH, çeviren: Abdurrahman GÜZEL, Folklorik ve Dinî Metinler Üzerinde Vidin Türkleri Ağız Araştırmaları, 334 s.

14,00 TL

1112

 

Habibe Yazıcı ERSOY, Başkurt Türkçesinde Kip, 486 s.

54,00 TL

1113

 

Nurmuhammet HİSAMOV, aktaranlar: Paşa YAVUZARSLAN, Bülent BAYRAM, Kul Ali ve Türkçe Yusufnâme, 178 s.

32,00 TL

1114

 

Nezir TEMUR, Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Kırgız Sınçıları, 108 s.

4,00 TL

1115

 

Gülsün MEHMET, Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi, 286 s.

28,00 TL

1116

 

Hakan ÖZDEMİR, Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler, 374 s.

16,00 TL

1117

 

Mehmet ÖZMEN, Türkçede –Ken Zarf Fiili, 76 s.

6,00 TL

1118

 

Yayın yönetmenleri: Cahit KALKAN, Cengiz YAKINCI, Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü, 798 s.

40,00 TL

1119

 

Rifkat EHMETYANOV, Rafael MÖHEMMETDİNOV, Fenüze NURİEVA, Fuat GANİEV, aktaran: Mustafa ÖNER, Türkçe-Tatarca Sözlük, 358 s.

28,00 TL

1120

 

Kâşgarlı Mahmud, hazırlayanlar: Ahmet B. ERCİLASUN, Ziyat AKKOYUNLU, Dîvânu Lugâti’t-Türk, 2.baskı, 2015, CXIX+995 s.

50,00 TL

1121

 

İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu Sözlüğü, İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, gözden geçirilmiş 2.baskı , 2015, 1032 s.

40,00 TL

1122

 

Marija ÐINÐIĆ, Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, 1527 s.

70,00 TL

1123

 

Naciye GÜNGÖRMÜŞ, Macarca-Türkçe Deyimler Sözlüğü,  335 s.

22,00 TL

1124

 

Robert Barkley SHAW, çeviren ve yayıma hazırlayan: Fikret YILDIRIM, Kâşgar ve Yarkend Ağzı Sözlüğü, 453 s.

22,00 TL

1125

 

Paul de KOCK, çeviren: Ahmed Midhat Efendi, hazırlayan: Nasrullah ÖZSOY, Kamere Âşık, 1046 s.

40,00 TL

1126

 

Murat KÜÇÜK, Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kur’an Tercümesi, 792 s.

40,00 TL

1127

 

Betül ÖZBAY, Huastuanift- Manihaist Uygurların Tövbe Duası, 256 s.

14,00 TL

1128

 

Caner KERİMOĞLU, Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, 299 s.

20,00 TL

1129

 

Türk Dil Kurumu-Erciyes Üniversitesi, yayıma hazırlayanlar: Nevzat ÖZKAN, Bayram DURBİLMEZ, Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni Bildirileri (7-9 Ekim 2010), 451 s.

18,00 TL

1130

 

Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA,Başkurt Destanları-I, Mitolojik Destanlar,395 s.

22,00 TL

1131

 

Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA,Başkurt Destanları-II, Sosyal Hayatı Anlatan Destanlar,671 s.

40,00 TL

1132

 

Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA,Başkurt Destanları-III, Beyler Hanlar Zamanını Anlatan Destanlar, 579 s.

32,00 TL

1133

 

Hazırlayanlar: Ahmet SULEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN, Türkiye Türkçesine ve Latin harflerine aktaranlar: Metin ERGUN, Gaynislam İBRAHİMOV, Feride AETBAEVA, Mehmet Yasin KAYA,Başkurt Destanları-IV, Kahramanlar Hakkında Destanlar • Ozanlar, 281 s

18,00 TL

1135

 

Murat ATAN, Şenol ALTAN, Açıklamalı Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlüğü, 105 s. 

40,00 TL

1136

 

Vuṣūlm,, hazırlayan: Hakan TAŞ, Dmvān (İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin), 319 s.

28,00 TL

1137

 

W. RADLOFF, yayıma hazırlayan: Tülay ÇULHA, Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler, 899 s.

32,00 TL

1138

 

W. RADLOFF, yayıma hazırlayanlar: Tülay ÇULHA, Muvaffak DURANLI, Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler, 351 s.

16,00 TL

1139

 

Murat A. KARAVELİOĞLU, Mecmū‘a-i Ḳaṣā’id-i Türkiyye, 1200 s.

40,00 TL

1140

 

Mustafa BALCI, Osman TÜRKAY’ın Kelime Dünyası, 227 s. 

18,00 TL

1141

 

İbrahim TAŞ, Süheyl ü Nev-Bahār’da Eskicil Ögeler, 131 s.

16,00 TL

1142

 

Saadettin KEKLİK, Çocukta Dil Edinimi, 229 s.

24,00 TL

1143

 

Meyramgül JUMADİLOVA, Karasaş ALPISBAYEVA, Rafat ABDIGULIP, Pakizat AVESPAYEVA, aktaran: Ekrem AYAN, Kazak Destanları 10, 303 s.

14,00 TL

1144

 

Andrās RÓNA-TAS, çeviren: İsmail DOĞAN, Gyula Németh, 59 s.

4,00 TL

1145

 

Emmr Niẓāmu’d-dmn cAlm   Şer-i Nevāym,, hazırlayan: Güzin TURAL, Seb c a-yi Seyyār, 433 s.

16,00 TL

1146

 

Firdevsî-i Rûmî, hazırlayan: M. Atâ ÇATIKKAŞ, Şatranç-nâme-i Kebîr, 730 s.

20,00 TL

1148

 

Bernardo da PARIGI, hazırlayan: Yavuz KARTALLIOĞLU, Söz Kitabı Türkçe-İtalyanca Sözlük, 1289 s.

60,00 TL

1149

 

Ali ILGIN, Tarihî Karşılaştırmalı Tofa (Karagas) Türkçesi, 296 s.

50,00 TL

1150

 

Zeynep KORKMAZ, Türk Dili Üzerine Araştırmalar IV, 529 s. 

40.00 TL

1151

 

Fatma ERKMAN AKERSON-S. N. Şeyda OZİL, Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, 281 s.

24.00 TL

1152

 

Ma’rûf er-Rûsâfî, çeviren: Musa YILDIZ, Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye, 78+46 s.

18.00 TL

1153

 

Önder GÖÇGÜN, Yahya Kemal Beyatlı, 111 s. ye, 78+46 s. 

18.00 TL

1154

 

Mehmet YARDIMCI, Cahit Külebi, 80 s. 

12.00 TL

1155

 

Hamza ZÜLFİKAR, Söz Varlığı, Yazım ve Anlatım Açısından Türkçedeki Gelişmeler, 562 s.

40.00 TL

1156

 

Figen GÜNER DİLEK, Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları, 548 s.

36.00 TL

1157

 

Henry CARNOY, Jean NICOLAIDЀS, çeviren: Suna Timur AĞILDERE, İstanbul Folkloru, 165 s.

18.00 TL

1158

 

Hazırlayan: Tülay ÇULHA, Kırım Karaycasının Katık Mecuması (Metin-Sözlük-Dizin), 600 s.

26.00 TL

1159

 

Şakir BAYHAN, Boşnakça-Türkçe Sözlük, 1600 s.

80,00 TL

1160

 

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü Çalışma Grubu, Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, 967 s.

40,00 TL

1161

 

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü Çalışma Grubu, Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, 1639 s 

40,00 TL

1162

 

Ni’metullâh Ahmed, hazırlayan: Adnan İNCE, Lügat-i Ni’metu’llâh, 1001 s. 

70,00 TL

1163

 

Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig Viyana, Fergana, Kahire Viyana: 24+95 v., Fergana: 16+225v., Kahire: 20+196 v. 

184,00 TL

1164

 

A. Azmi BİLGİN, Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri,  295 s. 

24,00 TL

1165

 

Selma GÜLSEVİN, Karay Türklerinin Dili, 534 s. 

44,00 TL

1166/1-2

 

Sadettin ÖZÇELİK, Dede Korkut –Dresden Nüshası– Giriş, Notlar, Metin, Dizin 1. baskı, 2 cilt,2016, 1. cilt 931 s., 2. cilt 996 s.  

130,00 TL

1167

 

Metin SARIBAŞ, Ormancılık Terimleri Sözlüğü, 1. baskı, 676 s. 

70,00 TL

1168

 

Hazırlayan: Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi Başkanlığı, Kriminal Terimleri Sözlüğü, 1. baskı, 161 s. 

26,00 TL

1169

 

Ebû’l-Gâzî Bahâdır Han, Şecere-yi Terâkime, hazırlayan: Zühal ÖLMEZ, 1. baskı, 10+66 (a+b) s. tıpkıbasım 

30,00 TL

1169-1

 

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2012/33, 2013, 138 s.

10,00 TL

1170

 

William James REDHOUSE el-İngilizî, Müntahabât-ı Lügât-i Osmâniye, 1. baskı,  18+731 s. (tıpkıbasım) 

70,00 TL

1171

 

Ebūl-Fażl Cemālü’d-dīn Aḥmed b. Muḥammed b. Mühennā el-Ḥillī el-Ḥüseyni el- ʿUbeydilī, Ḥilyetü’l-İnsān ve Ḥalbetü’l-Lisān, 1. baskı, 16+186(a+b) s. tıpkıbasım 

 30,00 TL 

1172

Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildirileri (5-6 Kasım 2012), 1. baskı, 234 s.         12,00 TL

1173

Keykâvus Bin İskender Bin Veşmgîr, Tercüme eden: ŞEYHOĞLU Sadru’d-dîn Mustafâ, Hazırlayan: Enfel DOĞAN, Ḳâbûs-nâme (Giriş-Notlar-Metin-Sözlük/Dizin-Tıpkıbasım), 1. baskı, 348+109 (tıpkıbasım) s.         36,00 TL

1174

Maʿzun, Hazırlayanlar: Muhittin ÇELİK, Gökçen DURUKOĞLU, Şiirler (Kaşkay Türkçesi), Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, 1. baskı, 301+165 (tıpkıbasım) s.         30,00 TL

1175

Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU, Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar, 1. baskı, 284 s.  46,00 TL

1176

Erzurumlu Darir, Hazırlayan: Mustafa SARI, Yüz Hadis Yüz hikâye, Türk Dilinde Art Zamanlı Değişmeler,  1. baskı, 349+343 (tıpkıbasım)  54,00 TL

1177

A. M. ŞÇERBAK, çevirenler: Yakup Karasoy, Naile Hacızade, Mevlüt Gülmez, Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil), 1. baskı, 233 s.  60,00 TL 

1178

Yayıma hazırlayanlar: Çetin DERDİYOK, H. Dilek BATİSLAM, Ölümünün 300. Yılında Nâbî’ye Armağan, 1. baskı, 225 s.  32,00 TL 

1179

Hazırlayan: Selami FEDAKÂR, Özbek Destanları 5, Rüstem Han Destanı, 1. baskı, 258 s.  24,00 TL 

1180

Perihan ÖLKER, Tanzimat Basınının Dili, 1. baskı, 351 s.  46,00 TL 

1181

Hatice ŞİRİN, Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi, 1. baskı, 750 s.  60,00 TL 

1182

Nicholas POPPE, çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Moğol Yazı Dilinin Grameri, 1. baskı, 240 s.  22,00 TL 

1183

Gelibolulu Mustafa ʿÂlî, Hazırlayan: Ali AKAR, Mirkâtü’l-Cihâd [Cihadın Basamakları] (Dil İncelemesi- Metin-Dizin), 1. baskı, 977 s.  98,00 TL 

1184

İsmail SÖKMEN, Bismil Türkmen Ağzı, 1. baskı, 328 s.  40,00 TL 

1185

Hazırlayan: Nâzım Hikmet POLAT, Ömer Seyfettin, Bütün Nesirleri (Fıkralar-Makaleler-Mektuplar ve Çeviriler), 1. baskı, 1104 s. 24,00 TL 

1186

Hazırlayan: Murat ELMALI, Daśakarmapathāvadānamālā (Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin), 1. baskı, 611 s.  60,00 TL 

1187

Özlem AYAZLI, Eski Uygurca Din Dışı Metinlerin Karşılaştırılmalı Söz Varlığı, 1. baskı, 570 s.  42,00 TL 

1188-1

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2011/ 1, 2017, 120 s. 10,00 TL     

1188-2

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2011/ 2, 2017, 108 s.    10,00 TL 

1189-1

Türk Dünyası,  Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 2015/39, 254 s.  10,00 TL 

1189-2

Türk Dünyası, Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2015/40, 244 s.  10,00 TL 

1190-1

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2012/ 1, 2017, 122 s.  10,00 TL 

1190-2

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2012/ 2, 2017, 108 s.  10,00 TL 

1191-1

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2013/ Yaz, 2017, 159 s.  10,00 TL 

1191-2

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2013/ Kış, 2017, 127 s.  10,00 TL 

1192-1

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2014/ Yaz, 2017, 156 s.  10,00 TL 

1192-2

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2014/ Kış, 2017, 143 s. 10,00 TL 

1193-1

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2015/ Yaz, 2017, 122 s. 10,00 TL 

1193-2

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2015/ Kış, 2017, 99 s. 10,00 TL 

1194-1

Türk Dünyası,  Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 2016/ 41, 2017, 250 s. 10,00 TL 

1194-2

Türk Dünyası,  Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2016/ 42, 2017, 215 s. 10,00 TL

1195

Talat TEKİN, Orhon Türkçesi Grameri, 1. baskı, 2017, 328 s.  12,00 TL 

1196

HÜDÂYÎ, hazırlayanMustafa S. KAÇALİN, Dîvân, 1. baskı, 2017, 458 s.  30,00 TL

1197

HECRÎ, hazırlayan: Ömer ZÜLFE, Dîvân, 1. baskı, 2017, 248 s.  20,00 TL 

1198

Türk Dil Kurumu, Türk Dil Bilgisi Toplantıları-I: Birleşik Fiil Bildiriler ve Tartışmalar, 2017,104 s. 6,00 TL 

1200

Türk Dil Kurumu, Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri (Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırısına), 2017, 578 s. 28,00 TL

1201

Sir Gerard CLAUSON, çeviren: Fatma KÖMÜRCÜ, Türkçe-Moğolca Çalışmaları, 2017, 217 s. 12,00 TL

1202

János ECKMANN, çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Çağatayca El Kitabı, 2017, 232 s. 12,00 TL

1204

Kerderli Mahmud, aktaran: Bilâl AKTAN, Nehcü’l-Ferâdîs Cennetlerin Açık Yolu, 2017, 284 s. 30,00 TL

1205

Hazırlayan: Tülay ÇULHA, Seyfü’l-Mülûk ile Bediü’l-Cemâl Hikâyesi (Kırım Karay Rivayeti), 2017, 291 s. 14,00 TL

1206

Halid Ziya UAŞKLIGİL, hazırlayan: Rafet ŞİMŞEK, Garp’tan Şark’a Seyyâle-yi Edebiyye Fransız Edebiyatının Nümune ve Tarihi, 2017, 174 s. 10,00 TL

1207

Bahşāyiş BİN ÇALIÇA, hazırlayan: Fikret TURAN, Bahşayiş Lügati, 2017, 204 s. 20,00 TL

1208

Türk Dil Kurumu, Ölümünün 100. Yılında Ármin VÁMBÉRY Anma Toplantısı Bildirileri, 2017, 157 s. 10,00 TL

1209

Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL, Kırgız Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), 2017, 456 s. 40,00 TL

1210

MUALLİM NACİ, hazırlayan: M. A. Yekta SARAÇ, Istılâhât-ı Edebiyye, 2017, 208 s. 16,00 TL

1211

SADÎ, çeviren: SİBÎCÂBÎ, hazırlayan: Oğuz ERGENE, Gülistan Tercümesi, 2017, 992 s. 60,00 TL

1212

Yong-Sŏng Lİ, C. Brockelmann’ın “Doğu Türkçesi Grameri” Dizini, 2017, 724 s. 40,00 TL

1214

Türk Dil Kurumu, Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’si Toplantısı Bildirileri, 2017, 273 s. 20,00 TL

1215

Hazırlayan: Cıldız ALİMOVA, Kırgız Destanları XIV Coodarbeşim Destanı, 2017, 290 s. 3 s. 32,00 TL

1216

Anlatan: Ergaş CUMANBULBULOĞLİ, hazırlayan: Cabbar EŞANKUL, Türkiye Türkçesine aktaran: Dilek SEZER, Özbek Destanları 6 Dalli, 2017, 542 s. 48,00 TL

1217

'ALİŞÎR-İ NEVÂÎ, çeviren: A. Naci TOKMAK, Mecâlisü’n-Nefâis I-II Herâtî ve Hekîmşâh Çevirisi Mülhakâtı [Herâtî ve Hekîmşâh Tezkiresi], 2017, 324 s. 20,00 TL

1218

Yavuz Bülent BÂKİLER, Arif Nihat ASYA, 2017, 130 s. 36,00 TL

1220

Ayşegül CELEPOĞLU, Samih RİFAT, 2017, 48 s. 20,00 TL

 1221

Ebu’l-Alâ el-MAARRÎ, çevirenler: Nevzat H. YANIK, Selami BAKIRCI, Gufran Risalesi, 2017, 306 s. 24,00 TL 

 1222

Ömer Faruk RECEP, Göz Bilimi Sözlüğü, 2017, 522 s. 30,00 TL

1223

Gurbandurdı GELDİYEV, Yaşar KARAYUNUSOĞLU, Karşılaştırmalı Türkmen Atasözleri, 2017, 340 s.  46,00 TL

1224

Murat ÖZŞAHİN, Başkurt Türkçesi Sözlüğü, 2017, 760 s. 64,00 TL

1225

Mustafa S. KAÇALİN, Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, 2017, 912 s.  50,00 TL

1226

Marzubân BİN RÜSTEM, tercüme eden: ŞEYHOĞLU Sadre’d-dîn Mustafâ, hazırlayan: Zeynep KORKMAZ,Marzubân-nâme Tercümesi, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskı,  2017, 856 s. 60,00 TL

1227

Serkan ŞEN, Eski Türkçenin Deyim Varlığı, 2017, 305 s. 24,00 TL

1228

Emine ATMACA, Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları, 2017, 378 s.  28,00 TL 

1229

Servet ERTEKİNOĞLU, Ahlat Ağzı Söz Varlığı, 2017, 587 s.  74,00 TL 

1230

Uğur GÜRSU, Kazak Atasözleri, 2017, 1175 s. 80,00 TL

1231

Gürer GÜLSEVİN, Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi Örneği XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları, 2017, 202 s.  20,00 TL

1232

Igor Valentinoviç KORMUŞİN, çeviren: Rysbek ALİMOV, Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, 2017, 368 s.  30,00 TL

1233

M.Ş. YALTKAYA, hazırlayan: Adnan AKGÜN, Solgun Çiçekler, 2017, 330 s. 20,00 TL

1234

A. N. BASKAKOV, çeviren: Oktay Selim KARACA, Çağdaş Türkçede Cümle, 2017, 172 s. 20,00 TL

1235

Türk Dil Kurumu, Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı Bildirileri, 2017, 331 s.  16,00 TL

1236

Türk Dil Kurumu, Türk Dil Bilgisi Toplantıları 2: Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Bildiriler, 2017, 230 s.  10,00 TL

1237

Feyzi ERSOY, Çuvaş Türkçesi Grameri, 2017, 482 s. 60,00 TL

1238

Celal DEMİR, İbrahim Necmi DİLMEN, 2017, 117 s. 20,00 TL

1239

Öztürk EMİROĞLU, Polonya’da Türkoloji, 2017, 367 s. 20,00 TL

1240

Hazırlayan: Yakup KARASOY, Satıraltı Tercümeli Fıkıh Kitabı, 2017,  689 s. 36,00 TL