Uluslararası Genç Türkologlar Dil Sempozyumu ve Biz Aynı Hikâyenin Çocuklarıyız Şenliği Gerçekleştirildi

    “2017 Türk Dili Yılı” dolayısıyla Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bütün hızıyla sürmektedir. Bu çerçevede 31 Temmuz - 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde “Uluslararası Genç Türkologlar Dil Sempozyumu ve Biz Aynı Hikâyenin Çocuklarıyız Şenliği” gerçekleştirildi. Bu faaliyet, Türk dilinin farklı coğrafyalardaki varlığını fark etmek, Bosna Hersek'teki macerasını kavramak, sahada dil üzerine çalışmalar yapmak; tarih, kültür bakımından akraba olan Boşnak halkı ile bağları kuvvetlendirmek; Türk dünyası ve akraba toplulukları arasında, genç araştırmacıları buluşturarak iş birliği imkânları yakalamak ve onları bilimsel çalışmalar bakımından teşvik etmek gayesiyle yapıldı.

   Sempozyumun açış konuşmasını yapan Kurum Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Bilal ÇAKICI, Türk Dil Kurumunun kuruluşundan başlayarak bugüne kadar sürdürüğü çalışmalara dikkat çektiği konuşmasında “Dil ile millî his arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilimiz kimliğimizdir. Dilimiz parmak izimizdir. Bu şuur ve dikkatle Türk Dil Kurumu kurulduğu günden beri çalışmalarını başlıca iki ana eksen etrafında gerçekleştirmektedir. Bunlardan ilki Türk dili üzerine araştırmalar yapmak ve yaptırmak, ikincisi de Türk dilinin güncel meseleleriyle ilgili çözüm yolları bulmaktır. Bugün bu nezih şehirde siz güzide katılımcılarla bir araya gelmemiz de bu amaçlara matuf çalışmaların gereğidir. İlmî ve kültürel faaliyetlerimiz göz önünde bulundurulduğunda bizim çok geniş bir dil ve gönül coğrafyamız olduğu aşikardır. Türkçenin, Türk kültürünün etkilediği ve etkilendiği, konuşulduğu yerler bu kapsamdadır. Bu geniş coğrafyanın dil atlasının en önemli yerlerinden biridir Balkanlar. Türk dilinin önemli kaynaklarından biri olan Kamus-ı Türkî’nin müllifi Şemseddin Sami’yi yetiştiren, Türk şiirinin önemli şairlerinden Yahya Kemal’i, Mehmet Âkif’i mayalayan, yine Türk edebiyatının en büyük şarihi Sudî’nin, divan şiirinin önemli temsilcilerinden Sabit’in yetiştiği yerdir Bosna.” diyerek Bosna Hersek’in Türk dili ve edebiyatı açısından ehemmiyetine vurgu yaptı.

 fBosna2017

     Kurum Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Bilal ÇAKICI' nın açış konuşmasından sonra Yunus Emre Enstitüsünün Bosna Hersek Müdürü Mehmet Âkif YAMAN açış konuşmasını yaptı. YAMAN, Bosna Hersek'te önemli çalışmalar yaptıklarını bu sempozyum ve şenliğin bugüne kadar yürütülen faaliyetler içerisinde ayrı bir değere sahip olduğunu vurgulayarak Türk Dil Kurumu yöneticilerine teşekkür etti.

ZGN 3183

     97 kişinin katıldığı faaliyet, Türk Dil Kurumu ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğince düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü faaliyete destek verdi.  

IMG 4118

    “Uluslararası Genç Türkologlar Dil Sempozyumu ve Biz Aynı Hikâyenin Çocuklarıyız Şenliği"nin ilk bölümünde, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde, Türkiye ve Türkiye dışından yüksek lisans, doktora ve yardımcı doçent düzeyinde 30 genç Türkolog tarafından dil ile ilgili bildiriler sunuldu.

bBosna2017

    Sempozyumda oturumlara geçilmeden önce Kurumumuz tarafından neşredilen Boşnakça-Türkçe Sözlük tanıtıldı. Bu çerçevede Kurumumuzun Bilimsel Çalışmalar Müdürü V. Uzm. Yaşar YILMAZ’ın Türk Dil Kurumunun Sözlük Çalışmaları başlıklı konuşmasından sonra Arş. Gör. Hülya UYSAL Türk Dil Kurumunun Yayımladığı İki Dilli Sözlükler “Boşnakça-Türkçe Sözlük” başlıklı bir konuşma yaptı. Tantılan sözlüğün 1000 adedi Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla Bosna Hersek’te ilgililere dağıtılacaktır.

Bosna 2017

    Sempozyumun ilk günü, 31 Temmuz 2017 ’de üç oturumda bildiriler sunuldu. Yrd. Doç. Dr. Mesut KOÇAK başkanlığında gerçekleştirilen birinci oturumda Araş. Gör. Talha GÖKTENTÜRK Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Kültürü Aktarımı Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi, Yrd. Doç. Dr. Kürşad Çağrı BOZKIRLI Boşnaklara Türkçe Öğretimi Konusundaki Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme, Arş. Gör. İsmail ÇOBAN Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Köl Tigin Yazıtı’nın Batı (Çince) Yüzüne Dair, Muhammet Lütfü AKYÜZ Yurdumu Özledim Adlı Eserden Yola Çıkarak Avrupalı Türklerin Eğitim, Dil Ve Kültür Alanında Karşılaştığı Sorunlar, Gökhan YAĞCI Kosova’da Türk Varlığı ve Somut Olmayan Kültürel Miras başlıklı bildiri sundu.

Bosna-2017

     Yrd. Doç. Dr. Nurşat BİÇER başkanlığındaki ikinci oturumda Arş. Gör. Zeynep Pınar CAN Dunhuang Mogao Mağaralarından Çıkarılan Uygurca Metinler, Uğur ŞAHİN Rasûlid Hezaglot: The King’s Dictionary’nin Moğolca Söz Varlığı Üzerine Notlar, Kadir YILMAZ Orhon Yazıtları’nda Ş’nin Yazımı Meselesi, Gülfidan ÇİÇEKLİ II. Türk Kağanlığı Yazıtlarında olor- Fiili Üzerine, Dr. Sıddık BAKIR Kutadgu Bilig’de Nesneyi Karşılayan Kavram İşaretleri ile Eylemler Arasındaki Sentaktik İlişkiyi Sağlayan Dışa Dönük Görevli Dil Öğeleri başlıklı bildiri sundu.

IMG 4629

    Yrd. Doç. Dr. Kürşad Çağrı BOZKIRLI başkanlığındaki üçüncü oturumda Okt. Hüsnü Çağdaş ARSLAN Karahanlı Türkçesi Eserlerinde İtaat Kavramı, Yrd. Doç. Dr. Muhammet OKUDAN Osmanlı Türkçesinin Dil Özellikleri ve Kelime Hazinesi (1755 No’lu Samsun Şer’iyye Sicili Örneğinde), Irmak KAÇAR Çağatayca Bir Tûtînâme Tercümesi Latîfî’nin Mazharu’l-Acâyib’i, Yrd. Doç. Dr. Nurşat BİÇER Atebetü’l - Hakayık’ta Konuşmayla İlgili Ögeler başlıklı bildiri sundu.

    Sempozyumun ikinci günü, 1 Ağustos 2017’de üç oturumda bildiriler sunuldu. Yrd. Doç. Dr. Muhammet OKUDAN başkanlığında gerçekleştirilen birinci oturumda Arş. Gör. Nurullah ŞAHİN Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değeri ve Sağlık Eğitimine Dair Pratik Bilgiler, Muhammet HÜKÜM Roman Dilinde Sosyolojik Özellikler, Âdem ÇAKIR Refik Halit Karay’in İstanbul’un Bir Yüzü Adli Romaninin Söz Dizimi Üzerine Bir Değerlendirme, Arş. Gör. Faruk POLATCAN Bilgi ve Kitaba İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri başlıklı bildiri sundu.

    Dr. Sıddık BAKIR başkanlığındaki ikinci oturumda Arş. Gör. Hülya ERGENE Bildirme Ekinin Cümleye Kattığı Anlamlar Üzerine, Arş. Gör. Fatma ÖZKAN KURT Sözlüklerde Tanım: TDK Türkçe Sözlük Örneği, Arş. Gör. Didem AKYILDIZ AY Ses Sembolizmi ve Ses-Anlam Uyumu Kategorileri, Aylin ÇAKIR Ödemiş (İzmir) Ağzında Olup Yazı Dilinde Bulunmayan Bazı Edatlar başlıklı bildiri sundu.

IMG 4620

    Yrd. Doç. Dr. Nurşat BİÇER başkanlığındaki üçüncü oturumda Yrd. Doç. Dr. Mesut KOÇAK Muhalifin Dili: 1940 Sonrası İslamcı Dergilerde Dil Devrimi ve Dil Politikalarına Dair Düşünceler, Yrd. Doç. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV Kırgızistan Cumhuriyetinin Dil Politikası, Şiva KOLÇAK Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretilmesinde A1 Kuru Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Yer Alan Arapça Kelimelerin Söz Varlığı Üzerine Bir Çalışma, Merve Yorulmaz KAHVE Silik Yer Adları Derlemelerinin Zorlukları Üzerine başlıklı bildiri sundu.

IMG 4791

    Osman AYDOĞAN başkanlığında gerçekleştirilen Anadolu Mektebi okumaları kapsamındaki Mehmet Âkif ERSOY oturumunda Ahmet ÖZDEMİR Mehmet Âkif’in Tarih ve Millet Anlayışı, Mihriban ACAR Âkif ve Âsım, Ayşegül AYTEKİN Mehmet Âkif’in Mısır Hayatı ve Kur’an Meali, Kübra AKGÜN Âkif’in Nazarında Edebiyat Mülahazası başlıklı bildiri sundu.

    Dil oturumundan sonra, 1 Ağustos 2017’de, ülkemizde Anadolu Mektebi adıyla faaliyet gösteren kuruluştan programa katılan 18 öğrenci tarafından "Mehmet Âkif Okumaları" başlıklı Mehmet Âkif ERSOY'u anlamaya ve anlatmaya yönelik olarak kültürel içerikli bir oturum düzenlendi.

 

IMG 4753

    Faaliyetin ilmî oturumlarından sonra, 2 Ağustos 2017’de, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 23 kişilik sporcu ve oyuncu marifetiyle Bosna Hersek'in önemli şehirlerinde Mostar ve Saraybosna "Biz Aynı Hikâyenin Çocuklarıyız" adlı bir dizi sokak gösterilerini içeren şenlik yapıldı. 

dBosna2017

 

ZGN 5653

ZGN 5540

ZGN 5725

    Faaliyette son olarak 3 Ağustos günü, Bosna Hersek dâhilinde kültür gezisi yapıldı ve Aliya İzzet Begoviç Şehitliğine ziyarette bulunuldu; Aliya İzzet BEGOVİÇ ve öbür şehitler, dualarla yâd edildi.

gBosna2017

ZGN 5922

hBosna2017