Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
ha:kem  x   hakem  §Ha:lim  x   Hali:m  §ha:tıra:  x   ha:tıra  §Hacettepe  x   Ha:cettepe  §Hakkari  x   Hakkâ:ri  §hakkaten  x   haki:katen  §halisinasyon, halisünasyon  x   halüsinasyon  §Halit  x   Ha:lit  §haremlik selamlık  x   harem selamlık  §harfiyat  x   hafriyat  §hemşi:re  x   hemşire  §herıld  x   herhâlde  §herkez, herkeş  x   herkes  §heycan  x   heyecan  §Hıristiyan  x   Hristiyan  §hi:be  x   hibe  §Hintli  x   Hint  §hoporlör, opörlör, aporlor  x   hoparlör  §hukuğun  x   hukukun  §


döndermek xdöndürmek
    (-i, -e) 1. Dönmesini sağlamak. 2. (-i) Başarısız saymak, geri çevirmek: Sınavda döndürmüşler. 3. Çevirmek, bükmek: "Oğlu başını arkaya döndürdü." -H. R. Gürpınar. 4. mec. ... bir duruma getirmek: Beni serseme döndürdü. 5. mec. Düzene koymak, yönetmek: Tek başına bütün evi döndürüyor.